Endringene i Eiendom Norges boligprisstatistikk kan oppsummeres i følgende punkter:

•    Nye fylkesindekser, for hver av Norges 15 fylker
•    Den statistiske modellen bak indeksen har blitt revidert.
•    Det benyttes nå et trunkert gjennomsnitt i stedet for median ved utregning av den underliggende prisutviklingen
•    Ny teknologi gjør indeksen bedre i stand til å korrigere for forskjeller i boligsammensetning fra periode til periode
•    Dette gir mindre volatile indekser
•    Vekting fra indekser for underområder til fylkesindekser, og vekting fra fylkesindekser til Norgesindekser, er nå et transaksjonsvektet gjennomsnitt av den månedlige prisutviklingen for områdene
•    Sesongjusteringen er oppdatert til nyere programvare (X-13-ARIMA-SEATS)
•    Indeksen og andre nøkkeltall som volumer og antall usolgte vil få ny historikk

I sammenheng med fylkesendringer januar 2024, må geografien i boligprisstatikken oppdateres for å reflektere den nye fylkesinndelingen. Vi får nå en separat indeks for hver av Norges 15 fylker.

I den anledning har Eiendomsverdi AS også gjort en revisjon av måten prisutviklingen beregnes. Grunnstenen til indeksen er en statistisk modell, som estimerer boligverdien til solgte boliger. Denne kontrollerer for at egenskapene til den typiske boligen som selges varierer fra måned til måned. Modellen må fra tid til annen oppdateres, fordi tilbud/etterspørsel for enkeltegenskaper eller lokasjon til boliger forandrer seg over tid. Dette kan inkludere situasjoner der nye nabolag bygges ut. Utviklingen av maskinlæringsalgoritmer har gjort modeller for å estimere boligverdier mer treffsikre sammenlignet med den tradisjonelle lineære regresjonen. Boligprisstatikken utnytter nå denne teknologien. Dette gir mindre volatile indekser. 

For å kunne presentere indekser med granulert geografisk oppløsning, samtidig som det blir rapportert på måneder(boligprisstatistikken) og kvartal (regionsrapporter), må det gjøres en statistisk bearbeiding for å redusere tilfeldig variasjon i tidsseriene. I og med at modellen bak indeksene er bedre til å estimere boligverdier, trengs det mindre statistisk bearbeiding. 

Fylkesindeksene er et vektet gjennomsnitt av områdene i fylket, der vektene gis av de siste 24 måneders salg. Med unntak av Oslo, dekkes ikke hele fylket av underområdene rapportert i boligprisstatistikken. I disse fylkene aggregeres de rapporterte indeksene og en samleindeks for resten av fylket. Denne samleindeksen rapporteres ikke. Aggregeringen består av et vektet snitt, der vektene avgjøres av antallet salg siste 24 måneder.

Den samme metoden brukes til å utregne Norgesindeksen basert på fylkesindeksene. Før januar 2024 var denne vektingen basert på indekstallet (f. eks 350), nå er denne basert på den prosentvise prisveksten for en gitt måned. I praksis betyr dette at områder med historisk høy prisvekst, får litt mindre vekt. 

Sesongjusteringen av indeksene gjøres for å finne den underliggende veksten justert for sesongmønstrene i prisutviklingen. Typisk så stiger prisene mest den første delen av året, for å deretter falle utover høsten og ut året. Denne sesongjusteringen har blitt oppdatert, og benytter nå programvaren X-13-ARIMA-SEATS. Endringene i sesongjusteringen, vil ha marginale effekter på det målte sesongjusterte prisutviklingen. 

Historikken for indeksene vil regnes ut på nytt, for å utnytte den økte kvaliteten i modellen. Historikken for underområdene vil likevel være uendret før juni 2010. Fylkene og Norge vil ha endringer i indeksen, helt tilbake til og med 2003, som en konsekvens av endringene i vektingen.  

Andre nøkkeltall som volumer og antall usolgte vil få ny historikk helt tilbake til 2003. Regenerering av tallene, vil gi enkelte skift tilbake i tid, særlig vil dette gjelde tallene som gjelder usolgte boliger og boligprisutvikling.