Boligprisene er nå 8,5 prosent høyere enn for ett år siden.

- Boligprisene i Norge utviklet seg svakt i juli, noe som er normalt for måneden. Juli i fjor var eksepsjonelt sterk både i prisutvikling og omsetning. Nå er vi tilbake til et normalt konjunkturforløp i boligmarkedet, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen.

- Vi venter en liten oppgang i boligprisene i august, før prisene som normalt vil falle gjennom høsten. Vi tror også at den varslende renteøkningen i september fra Norges Bank vil få betydning for boligprisutviklingen fremover, sier Lauridsen.

Stor omsetning så langt i 2021

I juli ble det solgt 5.041 boliger i Norge, noe som er 26,1 prosent færre enn i tilsvarende måned i 2020.

Så langt i år er det solgt 61.035 boliger i Norge, noe som er 8,6 prosent flere enn i samme periode i 2020.

I juli ble det lagt ut 3.761 boliger til salgs i Norge, noe som er 19,5 prosent færre enn i samme måned i 2020.

Så langt i år er det lagt ut 62.747 boliger for salg i Norge, noe som er 6,3 prosent flere enn i samme periode i 2020.

- Det er solgt mange boliger i juli, selv om det er betydelig færre enn i juli 2020. Men sammenlignet med årene før 2020 er volumet høyt. Vi venter at veksten i antall omsetning vil vedvare i de kommende månedene. Etterspørselen etter bolig er stor i Norge nå, selv om den varslede renteøkningen i september vil redusere kjøpekraften noe, sier Lauridsen.

Det tok i gjennomsnitt 45 dager å selge en bolig i juli 2021, ned fra 29 dager i juni. Kortest salgstid hadde Bergen med 20 dager og lengst salgstid hadde Ålesund m/omegn og Stavanger m/omegn med begge 54 dager.

- I snitt har det så langt i 2021 gått litt raskere å selge en bolig i Norge enn de siste årene. Den raske salgstiden vitner om effektivt og velfungerende boligmarked, sier Lauridsen.

Follo sterkest

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i juli hadde Follo med en oppgang på 0,6 prosent. Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Kristiansand med en nedgang på 1,1 prosent.

Sterkest utvikling de siste 12 måneder hadde Bodø/m Fauske med en oppgang på 14,7 prosent. Ålesund m/omegn hadde den svakeste utviklingen de siste 12 månedene med en oppgang på 4,9 prosent.

- 12 måneders veksten synker nå over hele landet, og vi venter at den vil fortsette å synke gjennom høsten etter den sterke oppgangen i boligprisene i 2020 og første kvartal i 2021, sier Lauridsen.

Boligpolitikk i valget 2021

- Boligpolitikk, boligmarkedet og ulikhet seiler opp som et viktig tema i valgkampen 2021. Vårt estimat er at det er behov for rundt 300 000 nye boliger i Norge på 2020-tallet.

- Disse må både bygges bærekraftig og miljøvennlig, men de må også ha pris som gjør at folk med vanlige inntekter kan kjøpe dem. Dette fordi innstrammingen av boliglånsforskriften fra 1. januar 2017 har redusert muligheten til å bli boligeier i Norge betydelig, sier Lauridsen.

Sykepleierindeksen utarbeidet av Eiendomsverdi og utgitt av Eiendom Norge viser at kombinasjonen av forskriften og høye boligpriser gjør terskelen for å bli boligeier svært høy.

På sentrale Østlandet kan en singel sykepleier nå kun kjøpe 3-5 prosent boligene forutsatt at hen har egenkapitalen som krevet.

- Eiendom Norge mener det viktigste utfordringen for boligmarkedet og boligpolitikk dette tiåret er å senke terskelen for å boligeier i Norge, sier Lauridsen.

Myndighetene kan gjøre dette gjennom blant annet følgende tiltak:

  1. Tilstrekkelig boligbygging er prisdempende. Hva, hvor mye og hvor kommunen regulerer boligområder har stor betydning. Kommunene må derfor være bevisst sin rolle som markedsregulator i boligmarkedet. Dette gjelder spesielt Oslo kommune hvor presset er størst.
  2. Staten fratar folk egenkapitalen sin gjennom dokumentavgiften ved kjøp av bolig. For en snittbolig på 3 millioner kroner utgjør dette 75000 kroner. En ny regjering må fjerne dokumentavgiften, slik Høyre og Frp går inn for. Alternativ må de rimeligste boligene fritas dokumentavgift, slik SV går inn for.
  3. De siste 20 årene har det blitt betydelig dyrere og mer komplisert å bygge boliger. Byggeforskriftene og planbestemmelsene må kontinuerlig evalueres for økt kvalitet, effektivitet og kostnadsreduksjon. Norge må samarbeide med de andre nordiske landene om å harmonisere byggereglene for å få til en kraftig kostnadsreduksjon ved boligproduksjonen.

Eiendom Norge arrangerer sammen med Sørmegleren og Sparebanken Sør Boligdagen med en rekke arrangementer om boligpolitikk og boligmarkedet på Arendalsuka 2021.

Vår boligdag er 17. august fra kl. 8000 til kl. 2000. Se oversikt over arrangementene her.