Boligprisene er nå 1,5 prosent høyere enn for et år siden.

- Korona-utbruddet har påvirket boligprisene og transaksjonsvolumet i boligmarkedet i mars, men fallet i prisene og volumet er mindre enn man kunne vente gitt de drastiske tiltakene mot å begrense smitten, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

- Vi forventer at transaksjonsvolumet vil stabilisere seg fremover. Normalt ville boligmarkedet gått inn i en dvale nå til over påske, men det er satt opp mange visninger inn i påsken, noe som gjør at vi forventer større aktivitet i påskeuken enn normalt.

- Det som er vesentlig nå er at bankene fortsette å yte mellomfinansiering. Erfaringen fra finanskrisen viser at en endring i dynamikken med å kjøpe først og selge etterpå er kontraproduktivt og ødeleggende for boligmarkedet. Selv om en mer restriktiv kredittpolitikk kan synes rasjonelt for den enkelte bank, er dette kollektiv irrasjonelt, sier Lauridsen.

Stor aktivitet så langt i år

I mars ble det solgt 6.679 boliger i Norge, noe som er 14,6 prosent færre enn i tilsvarende måned i 2019. Så langt i år er det solgt 21.239 boliger i Norge, noe som er 2,3 prosent færre enn i rekordåret 2019.

I mars ble det lagt ut 8.659 boliger til salgs i Norge, noe som er 14,4 prosent færre enn i samme måned i 2019. Så langt i år er det lagt ut 23.520 boliger til salgs, noe som er 2,5 prosent færre enn på samme tid i fjor.

- Det ble både solgt og lagt ut langt færre boliger i mars i år enn i fjor. Men samlet for årets tre første måneder er transaksjonsvolumet høyt sammenlignet med tidligere år, sier Lauridsen.

Det tok i gjennomsnitt 51 dager å selge en bolig i mars 2020. Det er en nedgang fra 65 dager i februar. Raskest salgstid hadde Oslo med 20 dager og tregest salgstid hadde Ålesund m/omegn med 96 dager.

Viktig med velfungerende boligmarked

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i mars hadde Fredrikstad/Sarpsborg med nedgang på 0,3 prosent. Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Romerike med en nedgang på 1,9 prosent.

Sterkest 12 måneders vekst hadde Fredrikstad/Sarpsborg med 4,3 prosent, mens Stavanger m/omegn hadde den svakeste utviklingen de siste 12 månedene med en nedgang på 2,8 prosent.

- Det har i mars vært en nedgang i boligprisene i alle områder i Norge. På grunn av korona-utbruddet er det usikkerhet både om utviklingen i norsk og global økonomi. I kjølvannet av tiltakene mot smitten den 12. mars har vi fått en historisk økning i arbeidsledigheten og permitteringer. Norsk økonomi rammes også av oljeprisfallet, som vil få ytterligere innvirkning på arbeidsmarkedet. Hvor sterkt dette vil påvirke boligmarkedet er fortsatt usikkert, sier Lauridsen.

- Det er nå viktig at myndighetene bruker de verktøyene man har til rådighet, og vi støtter mange av de økonomiske tiltakene som regjeringen har iverksatt og skal iverksette. Det er fortsatt rom for flere tiltak for boligmarkedet, spesielt en statlig garanti for mellomfinansiering. Dessuten er det nå rom for å sette inn ytterligere innsats for en heldigital bolighandel, spesielt digitalisering av kommunal informasjon, sier Lauridsen.

Eiendom Norges tiltaksliste til myndighetene for et fortsatt velfungerende boligmarked:

  1. Det må etableres en statlig garanti for mellomfinansiering.
  2. Kartverket må sørge for at tinglysningen av eierskifter blir gjennomført som normalt.
  3. Regjeringen må redusere flytteskatten gjennom dokumentavgiften.
  4. Det må skje fortgang i arbeidet med digitalisering av kommunal informasjon i bolighandelen.
  5. Fravikelser i leieforhold må gjenopptas kombinert med støtte til de som trenger det for å sikre et velfungerende leiemarked. (Fravikelser er stilt i bero til uke 16).

Om Eiendom Norges boligprisstatistikk:

Statistikken er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no.

Statistikken er utarbeidet etter siste måneds slutt og omfatter boliger som annonseres på Finn.no. Det innebærer cirka 70 prosent av alle boliger som omsettes i Norge i løpet av et år.

Viderepublisering i media, kundebrev, analyser o.l. er tillatt for utdrag eller deler av Eiendom Norges boligprisstatistikk ved angivelse av Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS som kilde.