Før 2019 var man spent på hvilke konsekvenser stigende boliglånsrenter og økt boligtilbud ville få for norske boligpriser. Vi har nå halve fasit for 2019 og Eiendomsverdi vil i dette fakta om boligmarkedet oppsummere prisutviklingen første halvår.

Prisutvikling første halvår2010-2019

Figur 1 viser prisutvikling første halvår siste 10 år. Vi ser av figuren at prisene har steget 5,3 prosent så langt i år. I ti årsperioden er det bare 2013 og 2017 vi har observert lavere prisvekst første 6 måneder. Prisutviklingen er på nivå med 2018. I 2018 endte året med en prisvekst på 2,8 prosent. Det tilsvarer inflasjonen, dermed var de reelle prisene var uforandret.

Eiendom Norges Boligprisindeks

Figur 2 viser Eiendom Norges boligprisindeks siden 2003. Indeksen viser at prisveksten er avtagende, men vi har aldri hatt høyere boligpriser enn vi har nå.

Prisutvikling geografiske delområder 2003-2019

Vi ser av figur 3 at vi er nær eller på rekordnivåer i hele Norge. Stavanger er unntaket, der er prisene 10 prosent lavere enn de var i 2013. Oslo er 2,5 prosent under toppnoteringen fra februar 2017.

Prisutvikling geografiske delområder 2019

Figur 4 viser prisutviklingen så langt i 2019 for utvalgte områder i Norge. Det har vært sterkest prisvekst i Bodø og Tromsø, mens randsonen rundt Oslo har hatt svakest prisvekst. Det finnes sesongmønstre i boligpriser. De oransje søylene er prisveksten justert for sesong.

Vi ser av de sesongjusterte tallene at det har vært underliggende prisvekst i alle områder. Den underliggende prisveksten er sterkest i Bodø, Tromsø og Ålesund. Stavanger og Bergen har hatt den svakeste sesongjusterte utviklingen.

Oppsummering
Norske boligpriser har aldri vært høyere, men prisveksten har flatet ut. Så langt i 2019 ligger den underliggende prisveksten rett over inflasjonen. Renteøkningene og økt boligtilbud har ikke ført til fallende priser så langt. Eiendomsverdi avslutter med å ønske alle sine lesere en riktig god sommer.