Innlegget ble fremført under Finanskomiteens høring 6. mai 2021 om finansmarkedsmeldingen og representantforslag om å styrke norske sparebanker. 

Eiendom Norge utga boligprisstatiskken for april i går som viste en nedgang i boligprisene på 0,2 prosent sesongkorriger.

Dette tyder på at vi er i en situasjon hvor boligmarkedet når er på vei til å gå inn for en myk landing, noe som er veldig positivt.

Vi mener at den måten pandemien ble håndtert på i de innledende fasene har vært veldig god. Erfaringene fra finanskrisen viste at det å miste tilgangen på kreditt kan føre til et krakk i boligmarkedet. Det som var spesielt viktig for boligmarkedet i de innledende fasene under pandemien var at dette ikke skulle skje en gang til.

Finanspolitikken, smitteverntiltak og andre grep fra myndighetene har hatt stor betydning. Jeg vil også understreke betydningen av boligprisstatistikk. Den har blitt brukt som et virkemiddel for myndighetene i håndteringen av pandemien fordi man har kunnet handle på bakgrunn av fersk informasjon om boligmarkedet.

Høye boligpriser og høy gjeld skaper sårbarhet i norsk økonomi. Kredittreguleringer er derfor et nødvendig onde, som boliglånsforskriften og utlånsforskriften, men det kan samtidig bidra til at foreldrebanken blir Norges største bank, og den gir dessverre ikke lån til alle.

En utfordring med utlånsforskriften er at den ikke angriper selve årsaken til problemet, men kun symptomene.

Bør fjerne dokumentavgiften

Det er viktig at man sørger for er at man sørger for tilstrekkelig bygging i pressområder som osloregionen for å få ned gjeldsveksten. Våre tall hittil i år viser at nesten fire av ti boliger Norge er solgt i denne regionen.

Virkningen av å bygge mer vil derfor bli veldig stor. Lavere boligprisvekst her vil gi lavere kredittvekst og gjeldsvekst for hele nasjonen.

Trygg og effektiv bolighandel er viktig for bolig- og finansmarkedet. Den norske eiendomsmeglingsbransjen har stått for viktige bidrag til at man har fått et effektivt boligmarked. Vi har blant verdens laveste transaksjonskostnader. Det bidrar positivt til mobiliteten i det norske samfunnet.

Hadde vi fjernet eller redusert dokumentavgiften hadde vi klart å komme oss ned enda lavere. Hvis dette blir håndtert, skal vi sørge for at vi fortsetter å få lavere transaksjonskostnader i bolighandelen.

Må behandles på linje med andre land

Senterpartiet har kommet med forslaget om å styrke norske sparebanker. Her er Eiendom Norge på linje med Finans Norge.

Det er viktig at norske banker har like konkurransevilkår, og det er viktig at de ikke utsettes for en strengere tolkning av EU-regelverket enn banker innenfor resten av EØS-området.

Høye kostnader knyttet til utlån vil blant annet ramme boligbygging, fordi høye produksjonskostnader på toppen av allerede svært høye byggekostnader i Norge vil ha negativ innvirkning på prosjektene og muligheten til å få prosjektene ut i markedet og føre til at det blir mindre boliger på markedet.

Så her er det viktig at regjeringen følger opp Finanstilsynet og andre tett, sånn at de sørger for at Norge ikke behandles dårligere enn andre EØS-land.