En sentral utfordring i det norske boligmarkedet er mangel på byggbare tomter, og det til tross for Norges store areal. Mens norske kommuner i liten grad eier tomter i Norge, er staten gjennom sine underliggende etater en stor besitter av store sentrale tomtearealer. Både høye byggekostnader og krav til ulike typer infrastruktur, transportplanlegging og ikke minst det grønne skiftet tilsier at fortetting av sentrale områder er løsningen for bolig- og byutviklingen i Norge. Koordinert bruk av statlige tomter har etter Eiendom Norges syn et stort uutløst potensial for norsk arealpolitikk.

Det er vesentlig at statlige sektorinteresser som besitter store og sentrale tomter fatter beslutninger som også er god byutvikling. Et eksempel er regjeringens godkjenning av Helse-Sørøsts vedtak om nytt sykehus på Brakerøya i Drammen og vedtaket om å legge ned Ullevål sykehus sommeren 2016. Disse beslutningene er godt nytt både for sykehustilbudet og boligmarkedet, da de bidrar til byutvikling av fjordbyen i Lier og Drammen kommune, og vil frigjøre store sentrale områder for byutvikling i Oslo. Et annet eksempel er at store sentrale arealer i både på Frognerstranda og i Lodalen i Oslo og rundt Store Lundgårdsvann i Bergen benyttes til «togsoving». Det hadde vært mer hensiktsmessig om Bane Nor benyttet arealer lenger utenfor byene til slike formål.

Boligbygging og arealplanlegging kommer til å bli en stadig viktigere problemstilling i det norske samfunnet i årene og tiårene som kommer i takt med urbanisering og befolkningsvekst. Staten må derfor på tvers av etatene se hva den kan gjøre for å frigjøre sentrale tomter mange statlige etater besitter til bolig og byutvikling. Dette er høyst nødvendig, ikke for å bare bygge nok boliger i Norge, men også for å oppfylle de forpliktelsene politikerne har gitt seg selv i klimaforliket.

Eiendom Norge mener regjeringen derfor bør kartlegge hvordan de store tomtearealene staten eier gjennom sine etater, spesielt i urbane strøk, kan utnyttes til byutvikling, og at statlige etater må ha retningslinjer til å fatte beslutninger om lokalisering som også er fornuftig for bo- og arbeidsmarkedet.