Eiendomsmegling er en profesjonell prosess for kjøp og salg av eiendom etter gjeldende lover og forskrifter.

For å drive eiendomsmeglingsvirksomhet i Norge kreves tillatelse (konsesjon) som eiendomsmeglingsforetak fra Finanstilsynet.

Eiendomsmeglingsforetaket og eiendomsmegleren skal sørge for at transaksjonen skjer på en sikker og trygg måte både for selger og kjøper.

Kvalifikasjonskrav
Det er i dag strenge krav til kvalifikasjoner for en eiendomsmegler.

1. januar 2008 trådte en ny Lov om eiendomsmegling i kraft. Loven definerer blant at kun personer som tilfredstiller bestemte kvalifikasjoner kan kalle seg eiendomsmegler.

Kvalifikasjonskravet er Bachelor i eiendomsmegling eller profesjonsstudiet i juss.

Utdannelse
De senere årene har det vært en vekst i studietilbudet og i antall studenter innen eiendomsmegling.

Det tilbys i dag eiendomsmeglingsutdannelse i regi av BI i Oslo, Stavanger, Bergen og TrondheimUniversitetet i Sørøst-Norge (Bø), Universitet i Nordland (Bodø), Høgskulen på Vestlandet (Sogndal) og Høyskolen i Innlandet (Rena), samt ved de juridiske studiestedene på norske universiteter.

Antall ansatte
Norske eiendomsmeglingsforetak sysselsetter omlag 5000 mennesker.

Dettte inkluderer meglere, advokater, ledelse og administrativt ansatte som oppgjørspersonell og medhjelpere.

I 2013 var kjønnsfordelingen blant meglerne 41% kvinner og 59% menn i følge medlemstall fra Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF).

Omsetning
Tall fra Finanstilsynet viser at det i 2019 ble omsatt nesten 163 132 eiendommer i Norge gjennom eiendomsmeglingsforetak eller advokater med bevilgning.

I bruktboligmarkedet omsettes det aller meste av eiendommene gjennom eiendomsmegler. Ved salg av nybygg, næringseiendom og fritidsboliger benyttes normalt eiendomsmegler i forbindelse med transaksjonene. I utleiemarkedet øker andelen som benytter eiendomsmegler.

Verdien på eiendommene som ble omsatt i 2014 var på over 392 milliarder. Dette inkluderer både bolig og næringseiendom. Det ble omsatt næringseiendom via meglerforetak for 49 milliarder i 2014.

Meglers snittvederlag økte fra 54 549 kroner i 2016 til 61 845 kroner i 2017 i følge Finanstilsynet.

Flere undersøkelser, deriblant fra OECD viser at Norge har de laveste transaksjonskostnadene i Europa og OECD-området ved kjøp og salg av bolig.

Reklamasjonsnemd
Etter lov om eiendomsmegling fra 2008 ble det obligatorisk for alle som driver med eiendomsmegling å være tilknyttet en klagenemnd. Sammen med ForbrukerrådetNEFhar Eiendom Norge en egen reklamasjonsnemd for eiendomsmeglingstjenester.

Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester behandlet i alt 159 saker innkommet i 2018 og tidligere år.

Totalt mottok og registrerte sekretariatet 243 klager i 2018. Dette en økning i antall registrerte klager og i antall behandlede saker.

Antall selskaper
Ved inngangen til 2019 var det registrert nesten 506 eiendomsmeglingsforetak med bevilgning fra Finanstilsynet.

Ved årskiftet 2019/20 talte Eiendom Norge 72 foretaksmedlemmer. Disse foretakene representerte igjen 810 kontorer/filialer og 98 % av alle boligtransaksjoner i Norge.

Utviklingen de senere årene har vært at de store bankene har kjøpt seg opp i bransjen.

I følge tall for 2019 fra Finanstilsynet gikk 86% av omsetning i bransjen via bankeide meglerforetak.