Vi ønsker en helhetlig boligpolitikk, der stabil boligbygging i takt med boligbehovet er en overordnet politisk målsetting og boligpolitikk og samferdselspolitikk sees i sammenheng. 

Både finanskrisen 2007-08 og de politiske rammevilkårene for bolig- og eiendomsbransjen har bidratt til store svingninger i boligbyggingen i Norge de siste ti årene.

Befolkningsveksten og urbaniseringen i Norge vil høyst sannsynlig være sterk også i årene som kommer, selv om den trolig blir noe svakere enn i perioden 2005-2015. I følge hovedanslaget for befolkningsutvikling fra SSB fra 2016 vil Norges befolkningen passere 6 millioner i 2031. Det betyr at det må bygges mange boliger i årene som kommer om den norske boligmodellen skal opprettholdes.

Det offentlige har en sentral og viktig rolle med å legge til rette for boligbygging i takt med boligbehovet. Og det fremtidige boligbehovet i den enkelte region, kommune og by er relativt enkelt å beregne etter faktisk befolkningsvekst og befolkningsframskrivinger. Boligbehovet er imidlertid ikke en statisk størrelse. Behovet er dynamisk, og det vil endre seg i takt med fødselsoverskudd, arbeidsinnvandring, urbanisering med mer. Det er vesentlig at kommunene, som i dag har ansvar for å regulere nok tomter for boligbygging, har analyser for hva som er boligbehovet i deres kommune og regionen de er en del av.

Dagens fylker har anledning til å ta større ansvar for den regionale planleggingen (arealpolitikk), men benytter seg kun i liten grad av denne muligheten. Et velfungerende nyboligmarked er avhengig av at kommunene har en stor nok reserve i ferdigregulerte tomter for boligbygging, slik at markedet til enhver tid kan tilpasse tilbudssiden etter etterspørselen.

Det er etter Eiendom Norges syn myndighetenes oppgave å legge til rette for stabil boligbyggingen i takt med befolkningsutviklingen. Hvis ikke vil vi oppleve et enda sterkere press i boligmarkedet enn det vi i dag har i deler av landet.

Selv om det er kommunene i dag som har ansvaret for å beregne boligbehovet i sin kommune, mener Eiendom Norge at det er vesentlig at et overordnet ansvar for tilstrekkelig boligbygging tillegger et høyere forvaltningsnivå enn kommunene. Dette fordi bo- og arbeidsmarkedene i stor grad krysser kommunegrensene. Det er etter Eiendom Norges syn vesentlig at de nye regionene får en sentral rolle i arealpolitikken og ansvar for å utforme boligbehovsanalyser sin region.

Det eneste direkte virkemiddelet på tilbudssiden i det norske boligmarkedet som regjeringen rår over er bygging av studentboliger. Det er viktig å sikre bygging av et høyt antall studentboliger, fordi flere studentboliger er et nyttig virkemiddel for å hjelpe studentene og for å dempe det totale trykket i boligmarkedet. Det vesentlig at disse kommer i områder i Norge der behovene for slike er størst, og at legges langtidsplaner for bygging av studentboliger.

Det er godt dokumentert både i nasjonal og internasjonal forskning at tilstrekkelig boligbygging er prisdempende. Eiendom Norge er av den oppfatning at stabil boligbygging i takt med boligbehovet bør være en politisk målsetning og at boligbygging og samferdselsinvesteringer må sees i sammenheng.

Helhetlig samferdselspolitikk og transportplanlegging må prioriteres, da et effektivt transportnett for varer og mennesker er essensielt for funksjonelle bo- og arbeidsmarkeder. Eiendom Norge mener samferdsel må knyttes enda tettere til boligbygging og at det er behov for økt tempo i gjennomføringen av kritiske samferdselsprosjekter i og rundt de store byene.  Dessuten bør boligbygging prioriteres ved interessekonflikter, spesielt rundt kollektivknutepunkter.

Eiendom Norge mener statlige investeringer i samferdsel må forplikte kommunene til boligbygging og fortetting til optimal utnyttelse av investeringen, og støtter etableringen av de statlige bymiljøpakkene.