Med overføringen av Planavdelingen fra Miljøverndepartementet og saksansvaret for modernisering og IKT i offentlig sektor i 2014, har vi langt på vei fått en egen boligminister i Kommunal- og moderniseringsministeren. Boligpolitikken er likefullt spredt mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Finansdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Justisdepartementet.

Det er hensiktsmessig at ansvaret for flere lovområder overføres til Kommunal- og Moderniseringsdepartementet, det gjelder spesielt Bustadoppføringslova, Tinglysingsloven, Sameieloven, Avhendingsloven. Disse lovene sogner i dag til Justis- og beredskapsdepartementet, men er relatert til lover som ligger Kommunal- og moderniseringsdepartement, slik som Eierseksjonsloven og Plan- og bygningsloven. Å flytte lovansvar vil gi en mer optimal samordning av lovverket for bolig- og eiendomssektoren, og vil sikre at det bygges opp sterke faglige miljøer for boliglovningen i Norge.

Eiendom Norge mener regjeringen må vurdere hvordan boliglovgivningen kan organiseres bedre i sentralforvaltningen.