Lovverket som regulerer tilbudssiden i boligmarkedet må konstant være gjenstand for evaluering, da dette er et viktig regelverk både for samfunnet og boligmarkedet. Regelverket må være fleksibelt og bidra til bedre, enklere og raskere plan- og byggeprosesser. Samtidig er det vesentlig at det legges til rette for gode boliger og bomiljøer og bærekraftige boliger.

En god og effektiv plan- og bygningslov er nødvendig for at Norge i årene som kommer skal klare å bygge nok for å dekke boligbehovet. I dag står mangelen på harmoniserte nordiske byggeregler i veien for industrielt effektivt og miljøvennlig byggeri. Byggekostnadene i Norden er kunstig høye fordi byggereglene gjør det umulig å bygge den samme boligen i alle de nordiske landene. Et marked som omfattet hele Norden med 27,5 millioner innbyggere ville gitt helt andre muligheter for industrialisering og reduserte kostnader. I tillegg vil det skape et stort hjemmemarked for nordiske aktører.

Norge bør gå i bresjen for felles nordiske byggeregler slik også Bygg21 har anbefalt. Det kan være hensiktsmessig å starte med harmonisering av reglene i Norge og Sverige. 

I dag sikrer teknisk forskrift (TEK) og annen offentlig regulering nye boliger blir energieffektive. I tillegg beveger markedsaktørene seg i retning av i Breeam-sertifisere eller Svane-merke av nyboligprosjektene.

Årlig nybygging utgjør imidlertid ikke mer enn drøye 1% av boligmassen i Norge og 80% av de boligene vi vil ha i 2050 er allerede bygget. Markedsmekanismene fører til begrenset grad til at disse boligene gjøres tilgjengelige og blir energieffektive.

Skal den norske boligmassen blir miljøvennlig i tråd med FNs bærekraftsmål må tiltak hovedsakelig rettes inn eksisterende bebyggelse. Tilskudd til energitiltak i boliger bør derfor være samme størrelsesorden som det husholdningene innbetaler til Energifondet i ENOVA.

En forbedring av energimerkeordningen kan føre til større bevissthet omkring hvilken energiklasse en bolig er i, noe som kan bidrar til å redusere energiforbruket i boligsektoren i tråd med Norges internasjonale klimaforpliktelser.