Siden andre verdenskrig har det vært et tverrpolitisk mål at nordmenn skal eie sin egen bolig. I løpet av livet eier 98 % av alle nordmenn sin egen bolig, og 8 av 10 nordmenn eier sin egen bolig til enhver tid.

Denne høye andelen selveiere skiller Norge fra våre naboland Sverige og Danmark, og det har historiske årsaker. Allerede i 1920 var over 50 % av norske husstander selveiere. Denne linjen ble videreført av det første norske boligkooperativet, Oslo Bolig og Sparelag (OBOS), etablert i 1929, som skilte seg fra tilsvarende boligkooperativer i andre land. Medlemmene skulle ikke leie boligen fra boligkooperativet. De skulle eie den selv som en andel i et borettslag.

Selveie – positivt for produktivitet og arbeidsdeltagelse

Den høye andelen boligeiere i Norge innebærer en demokratisering av eierskap i samfunnet og bolig er et velferdsgode ved siden av arbeid og helse. Primærboligen er nordmenns foretrukne spareform og begunstiget i skattesystemet gjennom blant annet fradragsrett for gjeldsrenter, moderat formuesbeskatning og fravær av gevinstbeskatning. Forskning viser at befolkningen i land med en høy andel boligeiere har høyere snittformue enn land med lav andel boligeiere, samt at å være boligeier har positiv effekt både på boligeierens sparing, deltagelse i arbeidslivet og produktivitet.

Boligen er nordmenns viktigste eiendel både finansielt og emosjonelt, og den er for mange den eneste sparingen man har. Nordmenn er dessuten verdensledende i hjemmeinnredning, og få land bruker så mye penger per innbygger på oppussing og interiør. Dette er med på å gjøre boligeierne til en viktig kraft i norsk økonomi.

Velfungerende utleiemarked

Selv om å eie egen bolig er positivt både for den enkelte og samfunnet, er det også viktig å opprettholde et velfungerende utleiemarked. Vi trenger en boligsektor som tar hensyn til at folk lever ulike liv og har ulike behov, og 75 prosent av alle nordmenn er leietakere en gang i løpet av livet. I mange livssituasjoner er å leie en bolig nødvendig og utleiemarkedet er blant annet viktig for mobiliteten i arbeidsmarkedet.

Det historiske bakteppe for den norske boligmodellen er viktig når man skal forstå og diskutere dagens boligpolitiske spørsmål. Når det offentlige i flere generasjoner har motivert det norske folk til å eie egen bolig, vil eksempelvis fundamentale endringer av skattesystemet ha store konsekvenser for den enkelte boligeier. Endringer i skattesystemet må derfor være godt forankret og begrunnet.

De senere årene er det blitt stadig vanskeligere å komme seg inn i boligmarkedet på grunn av høye boligpriser og egenkapitalkrav ved boliglån. Eiendom Norge mener det er spesielt viktig at dagens unge og fremtidige generasjoner ikke blir stående utenfor den norske boligmodellen.

Den norske boligmodellen er en bærebjelke i det norske samfunnet. Eiendom Norge jobber for å støtte opp under denne modellen.