Det var på forhånd varslet bred omtale av boligmarkedet i statsbudsjett. Omtalen var bred, men de konkret boligpolitiske tiltakene var derimot få.

– Et statsbudsjett som ventet for boligmarkedet, sier Eiendom Norge-direktør, Christian Vammervold Dreyer. 

Her er listen over budsjettsakene for boligmarkedet:

Samferdsel
Regjeringen foreslår å bevilge 62,4 milliardar kroner til samferdsel i 2017 – en økning 4,4 prosent fra 2016. Siden 2013 har samferdselsbudsjettet økt med omlag 50 prosent.

Sekundærbolig
Verdsettelsen av gjeld på sekundærbolig og næringseiendom reduseres med 20 prosent.

Det gjør at det blir mindre attraktivt å ta opp gjeld for å investere i eiendom og at ligningsverdien til sekundærboligen blir høyere, slik at man betaler mer formueskatt på sekundærboligen.

Bunnfradraget for formueskatt økes fra 1,4 til 1,48 millioner.

Ligningsverdi for fritidsbolig
Finansdepartementet vil i tråd med skattforliket i Stortinget utrede forbedringer i dagens verdsettingssystem for fritidseiendom. Et eventuelt nytt system for å fastsette ligningsverdier av fritidseiendom kan tidligst foreslås i budsjettet for 2018.

Digitalisering av bolig og byggesektoren
42 millioner kroner foreslås til digitalisering av lån og tilskuddsordninger i Husbanken og modernisering av Husbankens lånesystemer. Husbanken forvalter mange boligsosiale ordninger som kommunene bruker og der innbyggerne må legge ved mye dokumentasjon. Ved å lage digitale søknadsordninger kan både innbyggere og kommunene spare tid og penger.

Hvert år behandles i underkant av 100 000 byggesøknader i kommunene og arbeidet foregår i hovedsak på papir.  Regjeringen vil etablere en nasjonal digital fellestjeneste for byggesaker i 2017. Tjenesten vil legge til rette for flere korrekte og fullstendige byggesøknader, økt likebehandling og høyere effektivitet i kommunenes saksbehandling.

– Digitalisering av byggsektoren har eit enormt gevinstpotensial. Kvart år sender privatpersonar og profesjonelle aktørar om lag 100 000 byggjesøknader til kommunane. Ein stor del av desse byggjesøknader er ufullstendige, noko som gjer det til ein stor tidstyv for både søkjarane og kommunane, sier kommunal- og moderniseringminister Jan Tore Sanner i en pressemelding.

Tenesta gjer at byggjesøknader kan sendast og kontrollerast på ein einsarta måte. I tillegg vil byggjesøknader automatisk bli sjekka mot regelverket.

Bostøtte
Regjeringen foreslår å bevilge 2,875 milliarder kroner til bostøtte i 2017. Bostøtte er en statlig støtteordning som hjelper folk med lav inntekt og høye boutgifter. I gjennomsnitt vil 100.500 husstander få bostøtte hver måned i 2017, anslår regjeringen.

Studentboliger
Regjeringen foreslår å bevilge penger til bygge av 2200 studentboliger. Det samme som i 2016.