Et lovutvalg har evaluert garantireglene i bustadoppføringslova. Dette er et av flere tiltak som skal bidra til en mer stabil utvikling av boligmarkedet.

– Målet er å bidra til enklare, raskare og billigare bustadbygging, sier statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet Gjermund Hagesæter (FrP) om forslagene fra utvalget.

– Vi er positive til flere av forslagene til endringer av garantibestemmelsene i bustadoppføringslova. Vi er riktignok usikre på om forslagene i praksis vil gi raskere og enklere boligbygging. Forslaget om å redusere garantitiden fra fem til to år vil imidlertid gjøre det billigere for boligbyggerne, da de må binde garantikapitalen i en kortere periode, sier Eiendom Norges fagsjef, Hanne Nordskog-Inger.

– Å også innlemme garantibestemmelsene i Avhendingsloven for å unngå at boligbyggere omgår bustadsoppføringslova kan være hensiktsmessig for sikre kjøpere i nyboligmarkedet etter dette regelverket forbrukervern. Spørsmålet er om det ikke er andre grep som kan få boligbyggerne til selge etter bustadsoppføringslova, som nettopp er ment å regulere salg av nye boliger, sier Nordskog-Inger.

Utvalgets viktigeste forslag er (utdrag fra departementets pressemelding):

Forsikringsordning. I dag er det berre nokre finansinstitusjonar som kan tilby garantiproduktet i bustadoppføringslova § 12. Garantiordninga bør etter utvalet si vurdering verte supplert med ei forsikringsordning. Formålet med å innføre ei slik alternativ form for å stille sikkerheit er ikkje å utvide forbrukaren sitt krav på utbetaling. Hensikta er fyrst og fremst å auke konkurransen i marknaden ved å gi nye aktørar innan forsikringsbransjen moglegheit til å tilby eit parallelt produkt til entreprenørar, med det formål å redusere kostnadane forbundet med det å stille garanti.

Garantilengde. Eit samrøysta utval tilrår at krava til garantilengde etter overtaking vert redusert til to år. Ei slik endring vil kunne gi ein vesentleg reduksjon i kostnaden for entreprenørar, samstundes som forbrukarvernet truleg ikkje vert vesentleg svekka.

Garantistorleik. Fleirtalet i utvalet meiner at krava til garantistorleiken ikkje bør verte endra. Eit mindretall i utvalet er av ein annan oppfatning, og går inn for å auke krava til garantistorleik etter overtaking for å styrke forbrukarvernet.

Avhendingslova. Utvalet har sett tendensar til omgåing av bustadoppføringslova § 12. Fleire entreprenørar vel å avhende nybygg etter reglane i avhendingslova, som ikkje har dei same reglane om garantistilling. Utvalet foreslår at det innførast ein ny regel i avhendingslova som pålegg entreprenører å stille sikkerheit ved sal av nyoppført bustad

Les mer om utvalgets forslag her.