Den underliggende prisutviklingen i juni er derfor positiv. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris hittil i år er 29.500 kroner, en økning på 7,6 prosent fra snittprisen i samme periode 2011.– Prisutviklingen i juni var som forventet, men når vi vurderer første halvår 2012 under ett har prisveksten vært høyere enn hva vi la til grunn ved starten av året. Eiendomsmeglerforetakenes Forening (Eff) har derfor revidert prognosen for året på 4-6 prosent opp til 7-8 prosent, sier nestleder Leif J. Laugen i Eff.

Kombinasjonen av en svært ekspansiv pengepolitikk med rekordlav rente, et vitalt arbeidsmarked med god lønnsvekst og arbeidsinnvandring, samt en positiv forventning til egen økonomi fremover, har skapt grunnlag for høy etterspørsel i boligmarkedet. Den lange perioden med boligprisvekst og stabilt gode rammebetingelser har resultert i at stadig flere boligeiere som beveger seg oppover i boligsegmentene, kjøper før de legger ut egen bolig for salg. Dette begrenser volumet til salgs og forsterker prisutviklingen, sier Laugen.

Aktiviteten i markedet har i første halvår vært svært høy med 3 prosent flere boliger omsatt enn i rekordåret 2011. Det betyr at markedet for omsetning av boligeiendom i Norge er svært likvid, og har en funksjonsmåte og prisdannelse som er av stor verdi for husholdningene. Aktiviteten står i skarp kontrast til situasjonen i landene rundt oss, også våre naboland hvor boligmarkedene preges av få kjøpere, opphopning av eiendommer for salg og følgelig liten omsetning og prisfall.

– Selv om boligprisene sett i et historisk perspektiv er høye, mener Eff at det ikke er grunn til å være bekymret for at vi har en boligprisboble på nåværende tidspunkt. En kontinuerlig sterk vekst i disponibel inntekt gjennom mange år – også i de årene hvor boligprisene falt – gjør at prisnivået er robust. Den relativt høye belåningen blant husholdningene kan være en kime til bekymring hvis den tiltar ytterligere, men strukturelle endringer gjennom at eldre låntakere lar være å nedbetale gjeld og eventuelt benytter romslige panteverdier for opplåning nyanserer dette bildet. Samlet sett vurderer vi at det er rom for ytterligere moderat prisvekst i boligmarkedet, mener Laugen.

Prisutviklingen for de ulike boligtypene Boligprisstatistikken for juni viser ulik prisutvikling for de boligtypene.
– Prisene på eneboliger falt med 0,6 prosent fra mai, men var 4,8 prosent høyere enn i juni 2011. – Prisene på delte boliger falt med 0,2 prosent fra mai, og var 7,1 prosent høyere enn i juni 2011. – Prisene på leiligheter steg med 0,2 prosent fra mai, og var 8,7 prosent høyere enn i juni 2011.

Førstegangsetablerere mest sårbar for renteøkning
Det kvartalsvise Boligbarometeret viser at den typisk enslige nyetablerer nå bruker 20 prosent av lønnsinntekten etter skatt til å dekke renteutgifter. Belastningen har dermed tiltatt siden 2010 da renteutgiftene utgjorde 16 prosent.

– Den lave renten gjør at vi fortsatt bruker en begrenset andel av lønnsinntekten til å betjene boliglånet. Forventninger om fortsatt lav rente de neste to årene, vil bety at denne andelen vil holde seg relativ stabil på mellomlang sikt. Den sterke boligprisveksten med tilhørende låneopptak de siste årene betyr likevel at selv små renteøkninger kan få relativt store utslag, spesielt for førstegangsetablerere med høye boliglån, mener Laugen.

Aktiviteten i markedet
I juni var gjennomsnittlig formidlingstid for bruktboliger 22 dager, regnet fra det tidspunktet hvor objektet legges ut på FINN. Dette er en dag raskere enn juni i fjor og en dag raskere enn i mai. Boligene går raskest unna i Trondheim hvor gjennomsnittlig formidlingstid er kun 13 dager. Tett bak følger Oslo og Bergen med 14 dager.

Om undersøkelsen: Foreløpige tall: Statistikken produseres noen virkedager før månedsslutt. Alle tall som inneholder informasjon om den siste måneden er derfor foreløpige. Tallene for den nest siste måneden revideres månedlig slik at vi også får med observasjonene for de siste virkedagene. Vanligvis får ikke revisjonen store utslag på pristallene.
Omfang: Statistikken omfatter boliger som er annonserte på FINN, det vil si mellom 1/3 og 1/2-parten av alle boliger som omsettes i Norge i løpet av et år.
Areal: Til og med desember 2007 har vi brukt Boligareal (BOA) NS 3940 som arealmål i statistikken. Fra og med januar 2008 har flere og flere boliger blitt solgt og registrert med Primærromsareal. Dette arealmålet har nå så å si overtatt helt.

Regionale tall Statistikken inneholder tall fra følgende byer, fylker og regioner i Norge gitt tilstrekkelig antall observasjoner:

Asker
Bærum
Follo
Øvre Romerike
Nedre Romerike
SNITT Akershus

O5 Frogner
O4 St. Hanshaugen
O3 Sagene
O2 Grünerløkka
O1 Gamle Oslo
O14 Nordstrand
O15 Søndre Nordstrand
O13 Østensjø
O12 Alna
O11 Stovner
O10 Grorud
O9 Bjerke
O8 Nordre Aker
O7 Vestre Aker
O6 Ullern
SNITT Oslo
Moss
Sarpsborg
Fredrikstad
Resten av Østfold
SNITT Østfold

Hamar
Hedmark utenom Hamar
SNITT Hedmark
Lillehammer
Oppland utenom Lillehammer
SNITT Oppland

Drammen
Buskerud utenom Dram.
SNITT Buskerud

Tønsberg
Sandefjord
Larvik
Vestf. utm Tøb, Sfj & Lav
SNITT Vestfold

Telemark
Kristiansand
Agder utenom Krist.sand
SNITT Agderfylkene

Stavanger
Sandnes
Rogaland utenom S&S
SNITT Rogaland

B1 Arna og Åsane
B2 Bergenhus og Årstad
B3 Fana og Ytrebygda
B4 Fyllingsdalen og Laksevåg
SNITT Bergen
Hordaland utenom Bergen
SNITT Hordaland

Møre- og Romsdal

T1 Sentrum og Byåsen
T2 Strindheim og Nardo
T3 Saupstad og Heimdal
SNITT Trondheim
Resten av Trøndelag
SNITT Trøndelagsfylkene

Tromsø
Resten av Nord-Norge
SNITT Nord-Norge

Ytterligere informasjon
Komplett statistikk kan også lastes ned fra www.eff.no og “Boligprisstatistikk”

For kommentarer:
Leif J Laugen
nestleder Eff
992 40 690

Terje Buraas
leder Eff
913 55 118

Hanne K. Railo
daglig leder Eff
901 04 163

For lokale kontaktpersoner, se www.eff.no

Eiendomsmeglerbransjens Boligprisstatistikk presentert av:
Eiendomsmeglerforetakenes Forening (Eff) i samarbeid med Pöyry og FINN