De mener minimumsfristen før et bud aksepteres bør ha en varighet på 30 eller 60 minutter, og ber Finansdepartementet utrede lengden.

Forbrukerrådet og Eiendom Norge kommer nå med et innspill til det kommende utvalget som skal gå igjennom lov om eiendomsmegling – et utvalg Finansdepartementet skal sette ned denne høsten.

En slik regulering vil komme selgerne, kjøperne og eiendomsmeglerne til gode i form av en tryggere bolighandel.

Sammen har de spurt forbrukerne hva de selv ønsker.

– Vi spurte forbrukere gjennom Forbrukerrådets verktøy «Mine ideer». Resultatet av undersøkelsen er entydig: Forbrukerne ønsker «bedre tid til å tenke seg om» i bolighandelen, sier Forbrukerrådets direktør Inger Lise Blyverket.

To andre hypoteser ble forkastet fordi de spurte ikke ga noe tydelig svar. Budgiverne er ikke klare på om de ønsker ett ekstra døgn på å tenke seg om etter siste visning. Forbrukerne ga heller ikke et tydelig svar på om de ønsket å forby kupping.

– Forbrukerne var derimot veldig tydelig på at de ønsket lovfestede budfrister. Da var det enkelt for oss å gå inn for dette forslaget, sier Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge. Budreglene og særlig tidsfrister for bud har vært diskutert jevnlig siden dagens lov trådte i kraft for litt over ti år siden. Eiendom Norge opplever at meglerne ikke får gjort en kvalitativt god nok jobb i å følge opp de andre budgiverne.

Forbrukerrådets direktør Inger Lise Blyverket synes det er konstruktivt av Eiendom Norge å bidra på denne måten til tryggere bolighandel.

– Forbrukerne og de profesjonelle partene må få bedre tid i bolighandelen. Tempoet i budrunder kan tidvis bli så høyt at det er behov for å regulere budfrister, sier Inger Lise Blyverket, direktør i Forbrukerrådet. Noen ganger går budrundene så fort at megleren ikke er i stand til å nå frem til alle potensielle kjøpere. Vi ønsker å gi forbrukerne og eiendomsmeglerne den tiden de trenger for å ta veloverveide valg i et av livets viktigste kjøpsøyeblikk, sier hun.

Minimumsfrister for bud vil gi bedre tid for alle partene involvert i en bolighandel. Selger vil få bedre tid til å vurdere alle bud som eventuelt kommer inn.

Kjøperen får god tid til å beslutning om hvor langt man skal gå i budrunden, og hvor langt man er villig til å strekke seg. Megleren får tid til å rekke å informere og å ha dialog med alle interessenter. Det er ikke uvanlig at noen opplever å ha blitt oversett i budrunder som går svært raskt for seg.

 

 

Dette er budfrister


Både Eiendom Norge og Forbrukerrådet ønsker minimumsfrister for bud. Det innebærer at minimumsfristen før et bud aksepteres bør ha en varighet på 30 eller 60 minutter.

Dette er viktig både for selger og kjøper. Det vil gi forbrukere tid til å ta veloverveide valg, uavhengig av om markedet er hett eller kjølig. Samtidig vil en slik frist ikke begrense forbrukernes avtalefrihet uforholdsmessig mye.

Om metoden

– I Forbrukerrådet er vi først og fremst opptatt av hva forbrukeren mene. Derfor har vi i samarbeid med Eiendom Norge spurt dem.

Vi har utviklet et digitalt forum, der forbrukerne selv kan ta styringen. Det heter «Mine idéer», og her har de kommet med forslag, som deretter er blitt stemt opp eller ned.

Vi har gjort både en kvalitativ og kvantitativ undersøkelse.