– Eiendom Norge har fulgt prosessene i disse to lovene tett, da de har betydning både for Eiendom Norges virksomhet som utgiver og eier av boligprisstatistikken og boligmarkedet som sådan, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer.

I arbeidet med statistikkloven var Eiendom Norge med i referansegruppen til utvalget, og fremmet synspunkter knyttet til bestemmelsene i den gamle statistikkloven om opplysningsplikt og SSBs bruk av opplysninger avgitt etter opplysningsplikten.

– Vi var særlig opptatt av SSBs bruk av Eiendom Norges boligprisdata til skatteformål, sier Dreyer.

Klargjøring av SSBs bruk av data

I proposisjonen til Stortinget het det blant annet om problemstillingen knyttet til opplysningsplikt følgende:

«Etter departementets oppfatning er utarbeidingen av boligprisanslagene eksempel på en bruk i Statistisk sentralbyrå av opplysninger som er innhentet for utvikling, utarbeiding og formidling av offisiell statistikk, som er av så stor samfunnsmessig betydning at det fortsatt bør være adgang til dette. Dette understrekes også ved at det følger direkte av skatteloven at Statistisk sentralbyrå skal utføre denne oppgaven. Departementet legger vekt på at denne oppgaven til byrået er tydelig avgrenset, og at oppgaven ikke innebærer at opplysningene utleveres fra byrået. Det vil derfor være enkelt å ha oversikt over at opplysningene ikke brukes til noe annet enn statistiske resultater og analyser.»

og

«Dersom byrået ønsker å bruke opplysningene til andre formål, for eksempel forskning, må det søkes om tilgang i medhold av lovforslaget § 14 på lik linje med andre som ønsker tilgang.»

– Etter vårt skjønn innebærer dette en klargjøring av SSB mulighet til å bruke av opplysninger fra tredjepart, deriblant Eiendom Norge.

– Vi er glade for denne presisering av lovverket, da vi er av den oppfatning at SSB har tolket den eksisterende loven for vidt, gjennom at opplysninger samlet inn med opplysningsplikt kan benyttes til enhver oppgave SSB utfører.

– I praksis innebar dette etter vårt syn, en form for ekspropriasjon av Eiendom Norge og eiendomsmeglingsbransjens boligprisdata, sier Dreyer.

Les lovvedtaket her.

Ny sentralbanklov

12. juni vedtok også Stortinget ny sentralbanklov etter et utredningsarbeid ledet av tidligere sentralbanksjef Svein Gjedrem.

Flere av forslagene fra utvalget var kontroversielle, deriblant å frata Finansdepartementet muligheten til å fastsette boliglånsforskriften og motsyklisk buffer.

Eiendom Norge var blant aktørene som var sterkt kritisk til dette, noe vi blant annet skrev i Dagens Næringsliv i en kronikk og i vårt høringssvar.

Forslagene ble også lagt i skuffen, da Finansdepartementet sendte sin proposisjon til Stortinget i april i år.

– Det er etter vår syn positivt at sentralbankloven er blitt modernisert, og det er blant annet klokt at Norges Bank oppgaver knyttet til finansiell stabilitet er blitt klargjort i den nye loven.

– I Norges Banks arbeid med finansiell stabilitet spiller boligmarkedet og husholdningens gjeld til bolig en vesentlig rolle, sier Dreyer.