Sagaen om tomtefesteloven har nærmest vært evigvarende, men har for denne gangen fått et punktum med vedtaket i Stortinget 10. juni med ikrafttredelse av det nye regelverket 1. juli 2015.

Nygard vil legge frem de sentrale endringene, noe som forventes å skape debatt og engasjement i salen. Innføringen av de nye reglene har skapt politisk debatt, der regjeringen har fått kritikk både å stramme inn for hardt og for lite. Eiendom Norge har stilt seg grunnleggende positiv til endringene som er vedtatt, og håper at antall konflikter vil reduseres på bakgrunn av de nye reglene.

-For de aller fleste tomter, de som ligger i normalt prisleie, vil endringene i tomtefesteloven antagelig føre til klarere retningslinjer og mindre tvister, sier fagsjef Hanne Nordskog-Inger i Eiendom Norge.

Et politisk uavklart tema er endringene i regelverket for boplikt og konsesjon. I fjor høst foreslo Landbruks- og matdepartementet å oppheve lov 28. november 2003 nr. 98 om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv., samt å oppheve enkelte bestemmelser i lov 28. juni 1974 nr. 58 om odelsretten og åsetesretten (odelslova) som omhandler boplikt.

– Dette handler om å styrke den private eiendomsretten, noe som for meg en helt grunnleggende verdi, sa landbruksminister Sylvi Listhaug (Frp) under Eiendom Norges frokostmøte om boplikten i februar måned.

Høringsfristen gikk ut i januar, men lovforslagene ligger fremdeles til behandling i Stortinget.

Eiendom Norge ga i sitt høringssvar sin støtte til regjeringens forslag:

-En opphevelse av konsesjonsloven og boplikten mener vi samsvarer med hvordan samfunnet ellers har utviklet seg. En deregulering vil resultere i et mer åpent og rettferdig eiendomsmarked der det blir lettere å kjøpe eller selge fritids- og landbrukseiendom, skrev administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i høringssvaret.