Eiendom Norge, Norges Takseringsforbund og NITO Takst har en gjensidig bindende avtale om innføring av tilstandsrapporter som standard i boligomsetningen. Som en del av innføringen av tilstandsrapport har Finanstilsynet gitt en uttalelse om hvordan en slik standard kan implementeres samtidig som det samsvarer med god meglerskikk.

Bransjene i felleskap er tilfreds med at Finanstilsynet i sin vurdering mener det er «positivt at bransjen innfører tiltak som kan bidra til at det fremskaffes opplysninger om eiendommen», og at dette vil bidra til redusert usikkerhet, riktigere prisdannelse, redusert tvisteomfang og bedre beslutningsgrunnlag.

Det stilles ikke et uttrykkelig krav om tilstandsrapport i lovverket. Det kan derfor ikke anses som god meglerskikk å kreve eller gi anbefaling om tilstandsrapport i alle boligomsetninger. Behovet for dette må vurderes konkret i det enkelte oppdrag. Etter Finanstilsynets vurdering vil det ofte være i kjøpers interesse å få fremlagt en teknisk gjennomgang av boligen i forkant av kjøpsbeslutningen. En slik gjennomgang kan redusere usikkerhet om boligens tekniske tilstand og gi kjøper et bedre beslutningsgrunnlag. En teknisk gjennomgang kan også gi selger et bedre grunnlag for sin vurdering av pris. Dersom selger ikke etterkommer en anbefaling om å innhente tilstandsrapport, vil megler kunne frasi seg oppdraget. I visse situasjoner vil megler også kunne ha en plikt til dette. Etter vårt syn er dette en presisering som understøtter de avtaleintensjoner som ligger til grunn for innføringen av tilstandsrapport. Eiendom Norge, NITO-Takst og Norges Takseringsforbund vil derfor fortsette sitt arbeid med denne viktige reformen slik at den kan gjennomføres som planlagt fra 1.1.2015.

Norges Eiendomsmeglerforbund, som representerer eiendomsmeglerne som profesjonsutøvere, bistår avtalepartene i deres arbeid med implementering av tilstandsrapport i bolighandelen.

Eiendom Norge
Norges Takseringsforbund (NTF)
NITO Takst
Norges Eiendomsmeglerforbund