– Klagebehandlingstilbudet skal samles hos Forbrukertilsynet, og Forbrukerrådet skal rendyrkes som forbrukernes interesseorganisasjon. Formålet med dette er å skape et bedre vern for norske forbrukere, sier forbrukerminister Linda Hofstad Helleland i en pressemelding fra Barne- og likestillingsdepartementet.

Oppstykket forbrukerapparat

Forbrukerapparatet er idag oppstykket og forvaltningsoppgavene er spredd over tre ulike virksomheter: Forbrukertilsynet, Forbrukerrådet og Sekretariatet for Markedsrådet og Forbrukerklageutvalget.

Departementet skriver:

«Ved å skille ut forvaltningsoppgavene i Forbrukerrådet, får rådet en friere og tydeligere rolle til å kjempe forbrukernes sak. I dag har Forbrukerrådet en uheldig dobbeltrolle: På den ene siden driver rådet påvirkningsarbeid for å ivareta forbrukernes interesser. På den annen side skal de tilby nøytral mekling i klagesaker mellom forbruker og næringsdrivende. Dobbeltrollen kan svekke Forbrukerrådets legitimitet. Ved å rendyrke rollen som interesseorganisasjon, vil Forbrukerrådet stå sterkere i arbeidet med å kjempe for forbrukernes rettigheter.»

Endringene innebærer også at Sekretariatet for Markedsrådet og Forbrukerklageutvalget avvikles, og at oppgavene overføres til Forbrukertilsynet.

– Jeg mener det er riktig å tydeliggjøre rollene og samordne oppgavene i denne sektoren nå. Samlet vil regjeringens endringer bidra til et tydeligere og mer slagkraftig forbrukerapparat, sier Helleland i pressemeldingen.

Tilsynet flyttes ut av Oslo

Omleggingen innbærer også at Forbrukertilsynet flyttes ut av Oslo i tråd med en rekke flyttinger av forvaltningsoppgaver ut av hovedstaden de senere årene.

Departementet melder tilsynets oppgaver skal ligge ved hovedkontoret for det utvidede tilsynet, som skal legges til Grenlandsområdet.

Forbrukertilsynet skal samtidig overta Forbrukerrådets nåværende kontorer i Tromsø, Stavanger og Skien. Dette er i samsvar med regjeringens ønske om å legge til rette for vekst og utvikling i hele landet, og viktigheten av å sikre en mer balansert lokalisering av statlige arbeidsplasser.

Endringene innebærer at rundt 40-50 stillinger flyttes ut av Oslo. Det er planlagt at omstillingsprosessen kan foregå innenfor en periode på inntil to år.

– Jeg forstår at disse endringene oppleves som dramatiske for de ansatte som blir berørt. Men som statsråd har jeg ansvaret for å bidra til en best mulig organisering av sektoren. Jeg vil legge til rette for en best mulig prosess overfor de ansatte. De vil bli godt ivaretatt i tråd med de reglene som gjelder for omstilling i staten, sier Helleland.

Overraskede etater

I en pressemelding fra Forbrukertilsynet uttrykker direktør Elisabeth Lier Haugseth overraskelse:

– Forbrukertilsynet er overrasket over at beslutningen kommer nå, bare få måneder før stortingsmeldingen om forbrukerpolitikken legges fram for Stortinget. Etter vårt syn ville det vært naturlig å diskutere en så omfattende endring i forbrukerapparatet i stortingsmeldingen. Vi forholder oss imidlertid til beslutningene, og vi vil ha en god dialog med Forbrukerrådet og Sekretariatet for forbrukerklageutvalget om den videre prosessen, sier hun.

Også Forbrukerrådet er overrasket:

– Forbrukerrådet er overrasket over valg av tidspunkt for beslutningen. Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) har lenge jobbet med en større melding til Stortinget om forbrukerpolitikk, hvor organiseringen av forbrukerapparatet er en naturlig del. Det ville vært mer rasjonelt å drøfte endringene i forbrukerapparatet i lys av denne bredere meldingen, sier Anne Kathrine Slungård, styreleder i Forbrukerrådet i en pressemelding.