Statssekretær Jon Gunnar Pedersen (H)  er blant foredragsholdere på Eiendom Norge-konferansen 2015.

I Finansdepartementet har Pedersen blant annet ansvar for finansnæringen og skattepolitikk.

Bakgrunnen hans for å skjøte jobben skulle være mer enn kompetent.

Pedersen har omfattende bakgrunn i norsk næringsliv og fra meglerhuset Arctic Securites, hvor hans tidligere kunde Aker og Kjell Inge Røkke gav han følgende skusmål:

– Han er en bauta og usannsynlig intelligent, sa Røkke i 2009.

Som en forsmak til konferansen tok vi en prat med Pedersen om bolig- og eiendombeskatnigen i Norge.

Eiendom Norge: Mange, deriblant Scheel-utvalget, er av den oppfatning at fast eiendom (både primærbolig, sekundærbolig og næringseiendom) er for lavt beskattet i det norske skattessystemet. Deler regjeringen den oppfatningen?

– Regjeringen har nylig mottatt Scheel-utvalgets rapport, og ikke ennå tatt stilling til noen deler av den. Men regjeringspartienes skepsis til boligskatt er vel kjent, og Regjeringen foreslo en lavere formuesbeskatning enn det var flertall for i Stortinget.

Eiendom Norge: Scheel-utvalgets forslag til omleggning av beskatning av fast eiendom vil innebære en kraftig skattskjerpelse for landets boligeiere og eiendomsbestittere. Finansminister Siv Jensen uttalte under fremleggelsen at det ikke er regjeringens politikk å skattelegge folks boliger mer. Likefullt økte regjeringen ligningsverdien på såkalte sekundærboliger og næringseiendom i 2015. Hva er regjeringen begrunnelse for denne økningen?

– Regjeringen foreslo en kraftig redusert formuesskatt i statsbudsjettet for 2015. Det ga rom for en jevnere skattemessig behandling av ulike formuesobjekter med samme realverdi, uten at formuesskatten dermed økte. Verdsettelse og satser kan ikke sees uavhengig av hverandre, og enkeltelementene i skattesystemet må sees i sammenheng.

Eiendom Norge: Eiendom Norge er opptatt av balanse mellom tilbud og etterspørsel i både eie- og leiemarkedet. Vi frykter økt eiendomsbeskatning vil gjøre det mindre attraktivt å investere i eiendom, både for utleie og bygging for salg. Vår erfaring er at boligbygging og boligprisene i stor grad påvirkes av politikk og reguleringer. I følge Finans Norge skyltes eksempelvis avdempingen i boligmarkedet i 2013 blant annet bankenes økte kapitalkrav. Hvordan kan regjeringen gjennom skattesystemet og andre reguleringer legge til rette for økt balanse i eiendomsmarkedet?

– Kapitalkravene til bankene har bidratt til å gi dem svært gode innlånsvilkår, og bankene tjener og har i det siste tjent svært godt. De viktigste bidragene til et balansert eiendomsmarked får vi gjennom et solid finansvesen, en stabil og trygg økonomisk politikk, en forsvarlig pengepolitikk og systematisk arbeid for å redusere offentlige krav og byråkrati som hemmer tilbudet av boliger eller øker byggekostnadene. Alt dette har Regjeringen tatt fatt i.

Eiendom Norge: Det norske utleiemarkedet kjennetegnes av mange små utleiere. Det er få store og langsiktige profesjonelle aktører i Norge som investerer i bolig for utleie. Dette skyldes, i følge mange i eiendomsbransjen, mangelende avskrivningsregler for investering i bolig for utleie sammenlignet med næringseiendom. Det gjør det mer gunstig å investere en krone i et lagerbygg, fremfor en krone i en utleiebolig. Vil regjeringen likestille avskrivningsregler for investeringer i ulike typer eiendom?

– Avskrivningsreglene vil bli gjennomgått i forbindelse med Scheel-utvalget. Det er viktig at det er sammenheng mellom skattemessige avskrivninger og reelle verdiendringer.

Eiendom Norge: Dokumentavgiften som utløses ved salg av fast eiendom er usosial og ulogisk, og samtidig en nyttig inntektskilde for staten med en årlig innbringing på mellom 7 og 8 milliarder. Den rammer hardt de som må flytte på grunn av jobbskifte eller samlivsbrudd, samtidig som den kun angår en del av boligmassen, såkalte selveierboliger. Både Frp og Høyre var i sin tid for å avskaffe avgiften, og Scheel-utvalget går inn for å fjerne den. Hva har regjeringen tenkt å gjøre med dokumentavgiften?

– Det var både en litt upresist saksfremstilling og et lett ledende spørsmål. Dokumentavgiften er en fiskal avgift, som håndteres i de enkelte budsjettene. Så langt har vi redusert skattetrykket med 12,5 milliarder kroner, etter to budsjetter.

– Forutsetningene for å kunne redusere skattenivået i Norge er at vi også får de offentlige utgiftene under kontroll. Det må flere bli opptatt av, avslutter Pedersen.

Hør mer om skattesystemet fra Jon Gunnar Pedersen (H) på Eiendom Norge-konferansen 2015  den 12. februar.