Rundskrivet presiserer retten, for personer som utfører arbeid som inngår i eiendomsmegling, til å gjøre langsiktig investeringer i fast eiendom. Denne endringen av Finanstilsynets praksis kommer som følge av flere enkeltvedtak fattet i Finansdepartementet, etter klager på Finanstilsynets avgjørelser.

Rundskrivet påpeker følgende: Personer som utfører arbeid som inngår i eiendomsmegling kan etter eiendomsmeglingslovens § 5-2 første ledd ikke kjøpe eller selge fast eiendom. Loven er ikke til hinder for kjøp av bolig og fritidsbolig til eget bruk. Videre er det en viss mulighet for å spare langsiktig i eiendom, med sikte på langsiktig utleie.

Utgangspunktet for lovlighet er skattepliktig næringsvirksomhet, grensen går som hovedregel ved utleie av mer enn cirka 500 kvm til forretningsformål, eller fem boenheter eller mer til boligformål. Det betyr i utgangspunktet ikke noe om eiendommen er eid direkte, indirekte, gjennom aksjer eller selskapsandeler el.lign. Det er den ansattes deltagelse i den daglige driften av eiendomsmassen, utleiekontrakter mv som er relevant.

Det kan være konkrete situasjoner som innebærer at investeringer som overskrider denne grensen også kan vurderes innenfor regelverket:

  • Dersom eiendommen geografisk og etter bruksformål er i en annet markedsområde enn personen jobber i, vil investeringene i mindre grad være eget til å svekke tilliten.
  • For personer som ikke har kontakt ut i markedet og ikke deltar i kjøpsforhandlinger vil langsiktige investeringer vanskeligere kunne sies å være egnet til å svekke tilliten til foretaket enn for ansatte som har slik kontakt.
  • Dersom den ansatte har gjort en ren passiv kapitalplassering i et aksjeselskap og verken formelt eller faktisk er involvert i selskapets daglige drift, trekker det i retning av en utvidet tilgang til langsiktig sparing.
  • Ervervsmåte er relevant, det har betydning om ervervet har skjedd i form av arv eller eget kjøp. Det er også relevant om ervervet er gjort før eller under ansettelsesforhold med arbeidsgiver.

Rundskrivet påpeker at det er den enkelte ansattes ansvar å påse at investeringene skjer innenfor lovens rammer, men at kravet til god meglerskikk innebærer at også eiendomsmeglingsforetaket må påse at deres ansatte ikke opptrer på en måte som er egnet til å svekke foretakets integritet.

Den fagansvarlige skal vurdere om den ansatte sine rettigheter til fast eiendom er i samsvar med loven, videre å vurdere om den ansattes investeringer blir omfattet av det absolutte forbudet mot kjøp og salg av fast eiendom. Vurderingene må kunne dokumenteres.