I et brev fra Finanstilsynet til Finansdepartementet 9. november 2015 tilråder tilsynet at det «nedsettes et eget lovrevisjonsutvalg som vil kunne vurdere alle sider ved eiendomsmeglingsregelverket.»

Bakgrunnen for brevet er at departementet i høst ba tilsynet vurdere reglene for dokumentasjon av budgivning og kravet til oppbevaringstid i eiendomsmeglingsforskriften, samt forslag til endringer av eiendomsmeglingsregelverket fra Eiendom Norge og Norges Eiendomsmeglerforbund.

Den 30. april 2015 sendte Eiendom Norge til Finansdepartementet et omfattende notat med forslag til tjueåtte endringer av lov og forskrift, blant annet basert på Eiendom Norges program og et eget utvalgsarbeid i Eiendom Norge ledet av fagsjef Hanne Nordskog-Inger i samarbeid med adokvatfirmaet Grette.

Forsvarer regler

I brevet til departementet skriver tilsynet at de ikke mener det er behov for å gjøre endringer i reglene om dokumentasjon av budgvining og kravet om oppbevaringstid av dokumenter og journaler.

De skriver:

«Finanstilsynets hovedinntrykk er at reglene om dokumentasjon av budrunden fungerer tilfredstillende. Økt notoritet rundt budgivningen synes å ha medført en betydelig nedgang i antall klager med påstander om feilaktig/ufullstedning informasjon om konkurrerende bud eller fiktive bud fra selger eller megler.»

Om oppbevaringstid skriver tilsynet:

«Finanstilsynet legger her særlig vekt på at kjøpere og selger vil kunne ha behov for innsyn i – og tilgang til – dokumenter som er mer enn fem år gamle dersom det oppstår tvist / reises mangelskrav i tilknytning til boligomsetning som har skjedd gjennom et eiendomsmeglingsforetak.»

Anbefaler eget lovrevisjonsutvalg

Fremfor å gå inn i de enkelte forslagene til endringer av lov og forskrift, foreslår Finanstilsynet i stedet for en helhetlig gjennom av dagens regelverk. Finanstilsynet viser i brevet til flere andre forhold som også bør behandles i en lovrevisjon, herunder eiendomsmeglingsbransjens oppgjørsordning, advokaters rettigheter til å drive eiendomsmegling, konsekvensene av en stadig sentralisering i eiendomsmeglingsbransjen og koblingsproblematikk.

Tilsynet skriver:

«Samlet sett innebærer forslagene fra de to bransjeorganisasjonene imidlertid en omfattende revisjon av dagens eiendomsmeglingsregelverk. Etter Finanstilsynets vurdering er det lite hensiktsmessig å igangsette et så vidt omfattende revisjonsarbeid uten å vurdere hele eiendomsmeglingsregleverket samlet.

(…)

«Finanstilsynet stiller seg ikke avvisende til forslagene fra Eiendom Norge og Norges Eiendomsmeglerforbund, men tilråder at det heller nedsettes et eget lovrevisjonsutvalg som vil kunne vurdere alle sider ved eiendomsmeglingsregelverket.»

Positive signaler

– Det er positivt at tilsynet anbefaler et eget lovrevisjonsutvalg, for det er et behov for både forebedringer og forenklinger av dagens lov om eiendomsmegling, sier Eiendom Norges direktør Christian Vammervold Dreyer.

Han viser til det omfattende notatet Eiendom Norge har utarbeidet med sine forslag til endringer og forbredringer.

– Dette er et godt utgangspunkt for et lovrevisjonsarbeid. Bransjen har gjort en grundig gjennomgang av lovverket og også flere av forholdene Finanstilsynet i tillegg viser til, da spesielt oppgjørsordningen. Vi ser frem til et eventuelt utvalgsarbeid, sier han.

Skuffende tilbakemelding

– Vi er ikke fornøyd med Finanstilsynets tilbakemelding vedrørende justering av skriftlighetskravet i budgivningen. Vi er enig at dokumentasjon av budgivningen er viktig, men forventet lettelser spesielt knyttet til boligselgers aksept, sier Dreyer.