Torsdag 11. mai presentere finansminister Siv Jensen Revidert nasjonalbudsjett for 2017. I det reviderte budsjettet foreslås det at oljepengebruken blir redusert med 4,7 milliarder kroner fra det vedtatte statsbudsjettet på 220,9 milliarder.

Ifølge pressemeldingen fra Finansdepartementet skyldes endringen først og fremst lavere utgifter i folketrygden og økte utbytteinntekter fra selskaper hvor staten har en eierandel.

Det ble ikke gjort noe vesentlige endringer i bevilgede midler til boligpolitiske tiltak i denne runden, men boligmarkedet fikk likevel mye fokus.

– Gunstig at boligprisveksten avtar

Departementet påpeker gjentatte ganger myndighetens fokus på boligprisutviklingen og derav også husholdningens gjeldsvekst

«Sterk vekst i boligpriser og gjeld som lenge har vokst mer enn inntektene, har økt den finansielle sårbarheten i husholdningene. Boligprisveksten har vært svært høy det siste året, særlig i Oslo. Den sterke boligprisveksten har gjort det vanskeligere og dyrere å komme inn på boligmarkedet.»

Viktigheten av et velfungerende boligmarked er finansministeren fullt klar over, og viser i revidert at de følger markedet tett og er observant på utfordringene hvis den sterke veksten erstattes av et større fall i boligprisene:

«Det er gunstig for den finansielle stabiliteten at boligprisene ikke lenger vokser like kraftig. Mange husholdninger har tatt opp stor gjeld. Skulle veksten i økonomien nå miste styrke, er det en risiko for at en nedgang i boligprisene kan forlenge eller forverre en svak utvikling i norsk økonomi.»

– I beskrivelsen av markedssituasjonen viser Finansdepartementet at de følger markedet tett. Vi har både uttrykt gjentatte ganger under våre presentasjoner av boligprisstatistikken og i møter med departementet at det er et mer avdempet marked nå, sier administrerende direktør i Eiendom Norge Christian Vammervold Dreyer.

-Vi er derfor enig med departementet når de beskriver et trendskift i spesielt Oslo-markedet. Det er nå viktig at regjeringen konstant vurderer om den mye omtalte boliglånsforskriften fungerer etter hensikten, eller om det behov for å tilpasse den til vesentlige endrede konjunkturer i markedet, fortsetter Dreyer.

Økt boligbygging

Departementet beskriver i budsjettet tiltakene Regjeringen har innført for å sikre et bedre boligmarked:

«Regjeringen har de siste årene satt inn en rekke tiltak for å bidra til en mer bærekraftig utvikling i boligmarkedet, dempe sårbarheten i husholdningene og gjøre finanssystemet robust overfor et fall i boligprisene.»

Av tiltak så nevnes bl.a.:

  • Raskere og enklere bygge- og planprosesser.
  • Redusert verdsettelsesrabatt for sekundærboliger.
  • Ny boliglånsforsskrift som trådde i kraft 1. januar 2017 og varer frem til sommeren 2018.
  • Økt nivå på det motsykliske kapitalbufferkravet for å gjøre bankene mer solide overfor utlånstap.

– Vi mener Regjeringen har levert på mange av lovede tiltak som har bidratt til økt boligbygging. Det har også vært fornuftige innskjerpelser i beskatning av sekundærbolig-kjøperne. Likevel savner vi fremdeles forslag om fjerning av dokumentavgift, denne flytteskatten har overlevd sin tid, avslutter Dreyer.