Leieprisene i de fire store byene steg med 4,4 prosent i første kvartal 2023. Det siste året har leieprisene steget med 10,4 prosent.

- Eiendom Norges utleieboligprisstatistikk viser en historisk sterk oppgang i utleieboligprisene i Norge både i første kvartal og det siste året. Vi har aldri målt en så sterk vekst i leieprisene i Norge, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Sterkest utvikling i første kvartal hadde Oslo med en oppgang 5,3 prosent og Bergen med 4 prosent. I Stavanger var utviklingen mer moderat med en oppgang på 1 prosent, mens leieprisutviklingen var negativ i Trondheim i første kvartal med en nedgang på 1,1 prosent.

- Den sterke veksten i leieprisene vi hadde gjennom 2022 fortsetter inn i 2023, og det er særlig hovedstaden som skiller seg ut. Gjennom 2022 endret inflasjonen takt både i Norge og internasjonalt. Dette virker inn på leieprisene både gjennom høyere rente og økte kostnader for utleiere mer generelt, sier han.

- Husleieloven gir også utleier rett til å justere husleien etter konsumprisindeksen hvert år, og det er sannsynlig at mange nå justerer husleiene. Det er også et paradoks konsumprisindeksen og husleiene kan drive hverandre gjensidig, fordi leieprisene inngår som en komponent i konsumprisindeksen, sier Lauridsen.

Venter videre vekst

Sterkest leieprisutvikling det siste året hadde Oslo med en oppgang på 11,9 prosent etterfulgt av Stavanger og Sandnes med 7 prosent og Trondheim med 6,3 prosent. I Bergen er årsveksten for øyeblikket mer moderat på 2,6 prosent.

- Leieprisene har hatt et solid løft i Norge det siste året. Mens Oslo hadde en noe mer moderat utvikling under pandemien er det hovedstaden som nå leder an i leieprisutviklingen i Norge, sier Lauridsen.

- Vi venter at veksten i leieprisene vil fortsette, fordi den høyere renten enda ikke er priset inn i boligmarkedet. Forholdet mellom boligprisene og utleieprisene vil nå finne en ny likevekt, sier Lauridsen.

Antall boliger til leie på Finn.no i de store byene ved utgangen av første kvartal 2023 er 2854. Av disse er 1422 i Oslo, 551 i Bergen, 578 i Trondheim og 303 i Stavanger/Sandnes.

- Utbudet av utleieboliger på Finn.no med unntak av i Trondheim stabilt inn i andre kvartal. Dette er positivt gitt det historisk lave utbudet av utleieboliger vi hadde i de tre første kvartalene i fjor, sier han.

Høyere leiepriser rammer de svakeste hardest

Lørdag gikk Finansdepartementets høringsfrist for Skatteutvalgets utredning ut.

- Vi vil advare regjeringen mot å lytte til Skatteutvalgets forslag om massiv økning i boligbeskatningen og da særlig forslaget om å fjerne anledning skattefri utleie av andel av egen bolig. Privat småskala utleie utgjør en stor andel av leiemarkedet i Norge, og skattelegging av slik utleie vil trolig redusere tilbud av utleieboliger og gi enda høyere leiepriser, sier Lauridsen.

- Høyere leiepriser rammer som regel de svakeste husholdningene, da det ofte er disse som leier bolig. Når Skatteutvalgets mål er å jevne ut skattefordelene mellom leie og eie er vi da like langt. Norge bør ikke gjennomføre ukloke og forhastete skatteendringer for boligmarkedet, avslutter han.