Oppnådd pris for en gjennomsnittsbolig så langt i 2011 er 2725 000 kroner, mot 2538 000 kroner for hele 2010.

Korrigert for sesongvariasjoner var prisene 1 prosent høyere enn i februar 2011 slik at den underliggende prisutviklingen fra forrige måned også var positiv.

– Marstallene bekrefter den relativt sterke trenden vi er inne i. Mens tolv måneders veksttakt lå stabilt på 6 prosent gjennom hele andre halvår av 2010, har veksttakten nå beveget seg opp til et nivå på i overkant av 9 prosent de siste to månedene. Dette reflekterer stor kjøperinteresse kombinert med relativt få objekter til salgs. Det ventes økt aktivitet fra selgerne når vi nå beveger oss inn i vårsesongen, noe som erfaringsmessig vil lette presset i markedet. Det er derfor ingen dramatikk i dette selv om vi nå opplever rekordhøye boligpriser, sier nestleder Leif J. Laugen i Eiendomsmeglerforetakenes Forening (Eff).

Det kvartalsvise Boligbarometeret viser at enslige nyetablerte som nettopp har kjøpt leilighet, bruker 17 prosent av sin lønnsinntekt etter skatt til renteutgifter. Tilsvarende andel for et ungt par i delt bolig og etablert par i enebolig er henholdsvis 10 prosent og 5 prosent. Andelen er omlag på samme lave nivå som for de tre siste år.

– Norske husholdninger bruker fortsatt en begrenset andel av inntektene til betjening av boliglån på tross av stigende boligpriser og økt belåning. Det lave rentenivået i kombinasjon med de senere års lønnsvekst bidrar dermed til å holde denne andelen lav. Norges Banks indikasjon om fremskyndet renteøkning og en tiltakende vekst i gjeldsopptak som følge av boligprisveksten vil kunne endre dette bildet fremover, sier Laugen.

Forskjellig prisutvikling for boligtyper
De tre ulike boligtypene eneboliger, delte boliger og leiligheter utviklet seg forskjellig i mars:
– Prisene på eneboliger økte med 3,1 prosent, og var 7,5 prosent høyere enn i mars 2010.
– Prisene på delte boliger sank med 0,1 prosent, men var 8,7 prosent høyere enn i mars 2010.
– Prisene på leiligheter økte med 1 prosent, og var 10,3 prosent høyere enn i mars 2010.

Tolvmåneders veksten viser at prisene over tid likevel beveger seg med omlag samme hastighet for de tre boligtypene.

Aktiviteten i markedet
Undersøkelsen viser også at formidlingstiden for boligsalg (tiden fra en bolig annonseres siste gang på FINN til den er solgt) har falt i mars. Formidlingstiden var i gjennomsnitt 28 dager, 5 dager mindre enn i februar og 1 dag mindre enn i mars 2010. Det er i Stavanger og Trondheim boligene går raskest unna, med kun 13 dager gjennomsnittlig formidlingstid. Lengst tid tar det å få solgt en bolig i Agderfylkene, hvor gjennomsnittlig formidlingstid i mars var 53 dager.

• Foreløpige tall: Statistikken produseres 2 virkedager før månedsslutt. Alle tall som inneholder informasjon om den siste måneden er derfor foreløpige. Tallene for den nest siste måneden revideres månedlig slik at vi også får med observasjonene for de to siste virkedagene. Vanligvis får ikke revisjonen store utsalg på tallene.
Omfang: Statistikken omfatter boliger som er annonsert på FINN.no, det vil si mellom 1/3 og 1/2-parten av alle boliger som omsettes i løpet av et år.
Areal: Til og med desember 2007 har vi brukt Boligareal (BOA) NS 3940 som arealmål i statistikken. Fra og med januar 2008 har flere og flere boliger blitt solgt og registrert med Primærromsareal. Etter hvert kommer dette arealmålet til å overta

Regionale tall
Statistikken inneholder tall fra følgende byer, fylker og regioner i Norge gitt tilstrekkelig antall observasjoner:

Asker
Bærum
Follo
Øvre Romerike
Nedre Romerike
SNITT Akershus

O5 Frogner
O4 St.Hanshaugen
O3 Sagene
O2 Grünerløkka
O1 Gamle Oslo
O14 Nordstrand
O15 Søndre Nordstrand
O13 Østensjø
O12 Alna
O11 Stovner
O10 Grorud
O9 Bjerke
O8 Nordre Aker
O7 Vestre Aker
O6 Ullern
SNITT Oslo
Moss
Sarpsborg
Fredrikstad
Resten av Østfold
SNITT Østfold

Hamar
Hedmark utenom Hamar
SNITT Hedmark
Lillehammer
Oppland utenom Lillehm.
SNITT Oppland

Drammen
Buskerud utenom Dram.
SNITT Buskerud

Tønsberg
Sandefjord
Larvik
Vestf. utm Tøb, Sfj & Lav
SNITT Vestfold

Telemark
Kristiansand
Agder utenom Krist.sand
SNITT Agderfylkene

Stavanger
Sandnes
Rogaland utenom S&S
SNITT Rogaland

B1 Arna og Åsane
B2 Bergenhus og Årstad
B3 Fana og Ytrebygda
B4 Fyllingsdalen og Laksevåg
SNITT Bergen
Hordaland utenom Bergen
SNITT Hordaland

Møre- og Romsdal

T1 Sentrum og Byåsen
T2 Strindheim og Nardo
T3 Saupstad og Heimdal
SNITT Trondheim
Resten av Trøndelag
SNITT Trøndelagsfylkene

Tromsø
Resten av Nord-Norge
SNITT Nord-Norge

Ytterligere informasjon

Komplett statistikk kan også lastes ned – se under Boligprisstatistikk

Generelle kommentarer:
Leif J. Laugen
Nestleder, Eff
992 40 690

Hanne K. Railo
Daglig leder, Eff
901 04 163

Eiendomsmeglerbransjens Boligprisstatistikk

PRESENTERT AV
Eiendomsmeglerforetakenes forening (Eff) og
Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF)

i samarbeid med ECON Pöyry og FINN.no