I pressemeldingen har Eiendom Norge beskrevet de overordnede tiltakene og målene regjeringen har sett på. Strategirapporten tar grundig for seg den overordnede utfordringen, nemlig å bygge boliger raskere og billigere.

I tillegg er det sentralt i strategirapporten at regjeringen nå forskriftsfester kravene til nye utlån med pant i bolig, som frem til nå har vært retningslinjer fra Finanstilsynet. Den viktigste innstrammingen er økt krav til avdragsbetaling hos låntagerne og at det gis fartsgrenser til bankene om at de ikke kan avvike fra kravet til f.eks. egenkapital på mer enn 10 % av lånene som gis. I følge Finans Norge vil dette gi liten forskjell sammenlignet med slik dagens regelverk praktiseres. Forskriften trer i kraft 1. juli i år.

Regjeringen går i detaljer på en rekke felt som har virkning for eiendomsmeglingsbransjen.

Tiltak 22 – Andre gjeldsforebyggende tiltak

Regjeringen skriver: «Regjeringen vil gjennom Forbrukerombudet følge nøye med på og evt. gripe inn mot lokkepriser og annen villedende markedsføring som bidrar til å drive opp boligprisene.»

Eiendom Norges kommentar: Som bransje har vi hatt stort fokus på å forebygge mot lokkeprising. Det at regjeringen setter fokus på både lokkeprising og annen villedende markedsføring viser viktigheten av vi opprettholder fokus på riktig prising og markedsføring. Eiendom Norge og Forbrukerombudet har hatt en konstruktiv og god dialog i slike spørsmål, og vi jobber mot samme mål.

Tiltak 23 – Andre gjeldsforebyggende tiltak

Regjeringen skriver: «Regjeringen vil gjennom Forbrukerrådet arbeide for at forbrukerne har et best mulig informasjonsgrunnlag for å kunne gjøre en trygg bolighandel.»

Eiendom Norges kommentar: Den primære målsettingen er å øke bruken av tilstandsrapporter. Det har Eiendom Norge støttet i mange år, og vi opplever at det er en bred enighet om at det er fornuftig.

Tiltak 24-27 Bruk av tilstandsrapport ved boligsalg

Regjeringen skriver: «24 Regjeringen vil vurdere ansvaret for feil i tilstandsrapporter. 25 Regjeringen vil vurdere en godkjenningsordning for takstmenn. 26 Regjeringen vil følge utviklingen i bruken av tilstandsrapporter før det vurderes å følge opp forslagene i NOU 2009: 6 (takstlovutvalgets rapport, red). 27 Regjeringen vil be Finanstilsynet vurdere nærmere hvorvidt det bør foreslås regler i eiendomsmeglingsloven/-forskriften om rådgivning knyttet til bruken av tilstandsrapporter.»

Eiendom Norges kommentar: Regjeringen viser med å konkretisere dette at det er politisk vilje til å regulere bruk, hvis nødvendig. De har i strategirapporten beskrevet takstlovutvalgets arbeid og næringens private initiativ for å øke bruken av tilstandsrapporter. Regjeringen uttrykker klart et ønske om at bruken skal økes, noe vi mener er positivt og som vi støtter fullt ut hvis identifikasjonen mellom selger og takstmann brytes opp.

Regjeringen er likevel usikker på om en regulering er fornuftig: «Det er heller ikke gitt at en lovregulert ordning vil være mest hensiktsmessig. En hovedutfordring er å finne en rimelig balanse mellom de fordelene partene har av informasjonen i en tilstandsrapport, og de kostnadene som påløper ved å innhente informasjonen.»

Regjeringen beskriver også noen av utfordringene i dagens lovverk, og signaliserer at de ser på mulige regulatoriske grep for å øke bruken: «Regjeringen vil også vurdere ansvarsforholdet mellom kjøperen, selgeren og takstmenn. I dag identifiseres selger med ansvaret for feil i tilstandsrapporten, noe som fører til at selgeren løper en økt risiko ved bruk av tilstandsrapport. Regjeringen vil derfor vurdere en ordning hvor ansvaret for feil i tilstandsrapporten kanaliseres direkte til takstmannen, slik at selgeren ikke hefter for takstmannens feil.»

Regulering av eiendomsmeglingslovverket er også nevnt som et mulig tiltak, og vil være noe vi vil følge opp mot departement og tilsyn: «Et mulig tiltak for å øke bevisstheten rundt tilstandsrapporter, kan være å innføre regler i eiendomsmeglingsloven/forskriften om at megler skal gi et råd til selger om hvorvidt det bør innhentes tilstandsrapport og informere potensielle kjøpere om rådet er fulgt. Finansdepartementet vil be Finanstilsynet vurdere nærmere hvorvidt det bør foreslås regler i eiendomsmeglingsloven/-forskriften om rådgivning knyttet til bruken av tilstandsrapporter.»

Tiltak 28 – Evaluering av garantireglene i bustadoppføringslova

Regjeringen skriver: «Regjeringen vil nedsette et hurtigarbeidende utvalg som innen 1. juli 2016 skal legge frem en utredning om garantiordningen i bustadoppføringslova § 12. Utvalget skal vurdere andre løsninger som ivaretar forbrukerens interesse på mer kostnadseffektiv måte.»

Eiendom Norges kommentar: Vi har ved flere anledninger fremmet dette som et viktig tiltak i møter med departementer og politikere. Det nedsettes nå et hurtigarbeidende utvalg, og vi har forventninger til at vi skal få et regelverk som både er billigere og mer effektivt, uten at det går utover forbrukertryggheten.

Tiltak 29 – – Evaluering av garantireglene i bustadoppføringslova

Regjeringen skriver: «Regjeringen vil sørge for at det innen oktober 2015 gjøres en vurdering av om garantistiftelsestidspunktet etter bustadoppføringslova § 12 skal endres for å redusere kostnader for forbrukere og utbyggere.»

Eiendom Norges kommentar: Eiendom Norge har ved to anledninger skriftlig anmodet Justisdepartementet om å se på garantistiftelsestidspunktet etter bustadoppføringslova § 12. Dagens bestemmelser skaper unødvendig mye byråkrati og kostnader, da garantien skal stilles lenge før det er et reelt behov for den. Det var en gledelig nyhet at dette er tatt med i tiltakspakken fra regjeringen.