Det siste året har en arbeidsgruppe etter initiativ fra Eiendom Norge arbeidet med en rapport om den danske modellen for boligomsetning.

Rapporten ble formelt overlevert regjeringen og Justis- og beredskapsdepartementet ved statssekretær Sveinung Rotevatn (V) i forbindelse med høringsmøte om regjeringens forslag til endringer av avhendingslova torsdag 23. august 2018.

– Den danske modellen for boligomsetning har de siste årene vært et referansepunkt i debatten om tiltak for en enda tryggere bolighandel i Norge. Derfor tok vi våren 2017 initiativ til en arbeidsgruppe for å gå denne modellen nærmere etter i sømmene, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer.

– Vi håper og tror rapporten vil bli nyttig i regjeringen og Stortingets videre arbeid med endringer av avhendingslova og lov om eiendomsmegling, sier han.

Arbeidsgruppens arbeid

Gruppen har bestått av representanter fra Norske boligbyggelags Landsforbund (NBBL), Eiendom Norge, Help Forsikring, Protector Forsikring og Norwegian Broker og ble ledet av Terje Strøm fra NyAnalyse.

I tillegg til medlemmene av gruppen har Justis- og beredskapsdepartementet, Forbrukertilsynet og Finanstilsynet deltatt som observatører på møtene til arbeidsgruppen.

Arbeidsgruppen har skrevet en rapport som presenterer en omfattende beskrivelse og analyse av den danske boligmodellen.

Gruppen har sammenliknet den norske og danske boligmodellen og drøftet fordeler og ulemper ved de to.

Videre arbeid med tryggere bolighandel

– Det er naturlig å se rapporten i lys av endringsforslagene til avhendingslova og det kommende utvalget for skal utrede revideringer av lov om eiendomsmegling.

– Jeg er overbevist om at arbeidsgruppens rapport vil bidra til å belyse noen av spørsmålene som er reist og vil bli reist i det kommende lovarbeidet, sier Dreyer.

Konklusjonene av arbeidet er blant annet:

  • Den danske modellen er ikke direkte sammenlignbar med den norske modellen for bolighandel.
  • Den danske forsikringsordningen med en regulert felles forsikring for kjøper og selger er ikke å anbefale for Norge.
  • Arbeidsgruppen foreslår i stedet en utredning om det er mer hensiktsmessig å øke eiendomsmeglerens ansvar i bolighandelen ved gi eiendomsmegleren ansvaret for innhenting og kvalitetssikring av informasjon om eiendommens fysiske tilstand. Dette er naturlig tatt i betraktning at eiendomsmegleren allerede har ansvar for innhenting og kontroll av øvrig informasjon om boligen som selges.

– Etter arbeidsgruppens vurdering er det naturlig å utvide de profesjonelle partenes ansvar i bolighandelen.

– Siden eiendomsmegleren allerede har legalt ansvar for en rekke juridiske forhold i bolighandelen, mener gruppen eiendomsmegler også bør få ansvar for innhenting og kvalitetssikring av eiendommens fysiske tilstand, avslutter Dreyer.