Under navnet «Realiteten i det norske boligmarkedet» har Protector Forsikring gitt ut egen rapport om konfliktnivået i det norske boligmarkedet.

  • Realiteter i det norske boligmarkedet – Protector Forsikring – mai 2017

Dette kommer som et svar på Forbrukerrådets rapport som ble sluppet i mars, hvor de hevder at konfliktnivået er svært høyt, og at bransjen må endre praksis.

  • Bakgrunn: Rapport fra Forbrukerrådet om forsikringer i bolighandelen.

I sin rapport skriver Protector om det de mener er et svært lavt konfliktnivå, og henviser til tall fra Forbrukerrådet.

– Konfliktnivået kan halveres

– Kun 1,8% av boligtransaksjonene vi forsikrer ender i en konflikt. Videre er antall skadehenvendelser kraftig redusert de siste årene (44 % reduksjon fra 2004 til 2015) – kun 9 av 100 reklamerer over forhold ved boligen de har kjøpt. Hovedårsakene til reduksjonen er blant annet økt kvalitet i meglerbransjen og bruk av tekniske tilstandsrapporter, står det i rapporten.

De lister opp fire hovedpunkter på hva som må fokuseres på dersom de skal få konfliktnivået ytterligere ned:

  • Bedre tilstandsrapporter slik at alle har lik informasjon.
  • En ytterligere profesjonalisering av takstmennene.
  • Standardiserte avskrivnings- og levetidstabeller for utvalgte bygningsdeler.
  • En bestemmelse i loven der takstmannens profesjonsansvar som fagperson kommer før forbrukerens ansvar som amatør.

– Kjenner oss ikke igjen

Eiendom Norge uttaler seg også i rapporten og kjenner seg mer igjen i Protectors belysning av konfliktnivået enn i Forbrukerrådets.

– Vi ser at andel reklamasjoner og rettstvister har hatt en klart fallende tendens de siste ti årene, noe som skyldes økt kvalitet på meglertjenester, økt bruk av tilstandsrapporter og prinsipielle dommer som
har gitt avklaringer i viktige bestemmelser i avhendingsloven, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer i rapporten til Protector forsikring

-Vi kjenner oss ikke igjen i Forbrukerrådets påstand om at konfliktnivået øker. Finansklagenemda er heller ingen god rettesnor for dette, da det er mer korrekt å se på hvor mange reklamasjonssaker fra boligkjøpere som ender i faktiske tvister, fortsetter Dreyer.

Etter Eiendom Norges syn er det uheldig at det er ulike virkelighetsoppfatninger om hva som er et konfliktnivå. Foreningen jobber derfor med en systematisering av en rekke kilder som definerer ulike grader av misnøye og konflikt.

– Målsettingen med dette initiativet er at vi kan ha diskusjoner om konfliktnivå som bygger på like kilder. Dessuten tror vi det er viktig å måle dette over tid for å danne best mulig grunnlag for å mene om lovverket fungerer eller ikke samt å kunne iverksette andre kvalitetshevende tiltak, sier Dreyer.

Navnendring

Ett av stegene Protector nå gjør er å endre navn på forsikringen, slik det er foreslått i rapporten til Forbrukerrådet. Dette for å hindre misoppfatninger for forbrukeren.

Fra å hete eierskifteforsikring, skal tjenesten nå gå under navnet boligselgerforsikring.

Rapporten avslutter med å understreke at det er et felles ansvar.

-Vi håper at alle parter kan legge faktafeil og myter vekk, og at vi sammen kan bidra til å redusere konfliktnivået i boligmarkedet ytterligere. Det er vi alle tjent med.