Eiendom Norges prognose for boligmarkedet i 2024 er en oppgang på 4 prosent.


 

Prognosen bygger på en forventet utvikling i nominelle boligpriser gjennom 2024 (12-måneders vekst).

- Eiendom Norge venter en oppgang i boligprisene i Norge neste år. Enkelte byer vil få en sterkere utvikling enn den nasjonale, og vi tror særlig Oslo og Stavanger vil skille seg ut. Her venter vi at boligprisene vil stige med henholdsvis 6 og 7 prosent, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen.

- I 2023 har vi hatt store svingninger i boligprisutviklingen gjennom året, og ved utgangen av november har boligprisene i år steget med 1,3 prosent. Med vekst i KPI i samme periode på 4,5 prosent innebærer det et realboligprisfall, sier han.

- Etter to år med svak utvikling tror vi at vi får god vekst i boligprisene i Norge 2024. Et godt lønnsoppgjør som gir reallønnsvekst neste år vil virke positivt på prisutviklingen. Det samme gjør ventede rentenedsettelser. 

-  Det er dessuten mindre usikkerhet rundt inflasjon, renter og bokostnader nå enn på samme tid i fjor. Alt dette gjør at vi er positive til utsiktene for boligprisene landet under ett neste år, sier Lauridsen.

Lytt også til podkasten Boligbobla om prognosen her.

Boligkrisen er foran oss, men ikke i 2024
Det er ved utgangen av november kun igangsatt bygging av 11 000 boliger i Norge i 2023, ifølge Boligprodusentene. Dette er den laveste igangsettingen av nye boliger siden bankkrisen på slutten av 80-tallet. 

- Dette betyr at vi vil få lav boligbygging de neste årene og krise for byggenæringen. Konsekvensene for boligmarkedet vil vi imidlertid først se fra 2025, da det blir et bratt fall i antall ferdigstilte boliger. Vi tror dette vil gi sterk boligprisvekst i 2025 og 2026. Paradoksalt nok fører Norges Banks aggressive pengepolitikk til at boligprisrekylen kan bli enda sterkere fordi den demper boligbyggingen ekstra mye. I 2024 vil det imidlertid fortsatt ferdigstilles en del boliger som er under bygging nå og som ble solgt under pandemien, sier Lauridsen.

- Vi tror at boliginvesteringene vil falle mye mer neste år enn det regjeringen la til grunn i statsbudsjettet og Norges Bank i siste pengepolitiske rapport der de kun venter et fall på drøye 6 prosent. Den ekstremt lave igangsettingen av boligprosjekter i år vil føre til at byggenæringen får lite å gjøre i 2024 når de har ferdigstilt prosjektene som ble startet for 2-3 år siden, sier han.

- Uansett hva nedgangen i boliginvesteringene ender på, så vil dette innebære et kraftig tilbakeslag for norsk økonomi med svak utvikling i BNP og høyere arbeidsledighet. Slår dette scenarioet til tror vi Norges Bank tvinges til å sette ned renten raskere enn hva de prognostiserer per desember 2023, sier Lauridsen.

Rentekutt er nært forestående
I løpet av 2023 har styringsrenten fra Norges Bank økt fra 2,75 prosent til 4,50 prosent. Det er mye mer enn hva rentebanen tilsa ved inngangen til året. 
- Norges Banks rentebane per desember indikerer at det første rentekuttet vil komme mot slutten av 2024. Desember-økningen kom overraskende på de fleste og det samme var begrunnelsen med den sterke vektleggingen av kronekursen. Foreløpig vekter Norges Bank inflasjonsmålet og kronekursen sterkere enn hensynet til konjunktursituasjonen, sier han.

- Vi tror Norges Bank på et tidspunkt vil tvinges til å legge større vekt de svake utsiktene for store deler av norsk økonomi og da særlig byggenæringen. Vi tror ikke det er usannsynlig det første rentekuttet kommer før sommeren og ser for oss tre rentekutt neste år, sier han.

Prognoser for de store byene

Våre prognoser for 12-måneders veksten i 2024 for de store byene er:
Oslo: Oppgang på 6 prosent
Bergen: Oppgang på 3,5 prosent
Trondheim: Oppgang på 2,5 prosent
Stavanger: Oppgang på 7 prosent
Tromsø: Oppgang på 1 prosent

- Oslo har vært sterkere i 2023 enn både landet ellers og hva de fleste forventet ved inngangen til året. Selv om renten er betydelig høyere nå venter vi at rentenedsettelser vil ha større effekt på prisutviklingen her enn ellers i landet og utviklingen kan bli sterk særlig utover høsten. I 2025, og særlig i 2026, kan prisveksten bli svært høy som følge av at det ferdigstilles veldig få boliger, sier Lauridsen.

- Befolkningsveksten er tilbake i Bergen etter pandemien, mens fullførte boliger er på det jevne. Bergen har heller ikke hatt de store bevegelsene i tilbudet av bruktboliger som andre byer. Dette gjør at vi venter en oppgang på 3,5 prosent i 2024, sier Lauridsen.

- I bruktboligmarkedet i Trondheim har det vært en stor økning av tilbudet gjennom høsten og vi går trolig inn i 2024 med en stor tilbudsside. Dessuten har antall fullførte boliger her vært mer stabilt enn i andre byer. Dette gjør at vi tror prisutviklingen blir noe svakere enn landet ellers. Vår prognose er en oppgang på 2,5 prosent i 2024, sier Lauridsen.

- Stavanger får sammen med Kristiansand den sterkeste utviklingen i Norge i 2023. Vi venter at Stavanger også vil få en sterk utvikling i 2024 og at prisene vil stige med 7 prosent her. Dette begrunner vi med at den svake utviklingen i boligmarkedet i regionen etter oljebremsen i 2014 gir rom for en oppside når olje- og gassnæringen opplever stor optimisme igjen, sier Lauridsen.

 - Tromsø har hatt en svak utvikling i boligprisene i 2023, og de går inn i det nye året med en rekordstor tilbudsside. Det har også vært fullførte mange nye boliger i Tromsø det siste året, samtidig som befolkningsveksten ikke er like sterk som i andre deler av landet. Dette gjør at vi tror vi får en svak oppgang i boligprisene i Tromsø på 1 prosent i 2024, sier Lauridsen.