Prognosen bygger på en forventet utvikling i nominelle priser gjennom 2020 (12 måneders vekst).

Eiendom Norge venter en oppgang i de nominelle prisene i de fleste av store byene i Norge, som i sum vil gi en moderat oppgang i boligprisene i landet under ett i 2020.

– Vi er inne i den lengste sammenhengende perioden med moderat prisvekst i boligprisstatistikkens historie, og gjennom både 2018 og 2019 har boligmarkedet vært stabilt med en stor tilbudsside og mange transaksjoner. Vi venter at denne trenden fortsetter i 2020, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer.

– De viktigste driverne i det norske boligmarkedet er mer stabile enn på lenge. Det går godt i norsk økonomi, noe som bidrar til et stabilt arbeidsmarked og solid lønnsvekst. Boligbyggingen er godt tilpasset husholdningsveksten, samtidig har flere kredittreguleringer bidratt til redusert kjøpekraft. Dette gjør i sum at vi forventer at utviklingen fra 2018 og 2019 vil vedvare og at boligprisene nasjonalt vil stige med 3 prosent i 2020, sier Dreyer.

Rentetoppen er nådd

I 2019 er styringsrenten satt opp tre ganger og totalt har rentene økt et prosentpoeng siden september 2018.

– Det er lite sannsynlig at renten settes ytterligere opp. Utviklingen i norsk økonomi er solid, selv om mye tyder på en noe lavere vekst i årene som kommer. I sum innebærer dette fremdeles jobbtrygghet og solid lønnsvekst, noe som vil korrigere den reduserte kjøpekraft gjennom høyere renter, sier Dreyer.

Boligbygging i balanse

Antall ferdigstillelser av nye boliger har vært på historisk høye nivåer gjennom 2019, og nivåene vil ligge høyt også gjennom 2020. Dette bidrar til et stort volum i bruktboligmarkedet også i 2020.

Folkeveksten har flatet ut i 2019, men er nå halvparten av hva den var på toppnivået i 2012. Samtidig har husholdningsveksten holdt seg oppe, trolig grunnet grunnleggende demografiske endringer.

– Nasjonalt bygges det tilstrekkelig målt mot veksten i husholdningene, selv om det er store regionale forskjeller. En langsiktig utfordring at det ikke er tilstrekkelig reguleringstakt i Oslo for å møte det underliggende boligbehovet, selv om Oslo og Akershus samlet har høy byggeaktivitet, sier Dreyer.

Kredittreguleringer

I 2019 har det blitt iverksatt reguleringer av forbrukslån og innføring av gjeldsregister som begge har en dempende effekt på kjøpekraften. Det er likevel usikkerhet om hvor mye, og det er også usikkerhet om hvor stor betydning det vil få for boligmarkedet i 2020.

–  Finansminister Siv Jensen (Frp) avklarte i november at boliglånsforskriften blir stående mer eller mindre uten endringer gjennom 2020. Det er derfor mindre usikkerhet knyttet til kredittreguleringer i 2020 enn for et år siden, sier Dreyer.

Prognoser for de store byene

Våre prognoser for 12 måneders veksten fra januar og ut desember 2020 for de store byene er:

Oslo: Oppgang på 5 prosent

Bergen: Oppgang på 3 prosent

Trondheim: Oppgang på 1,5 prosent

Stavanger: Uendret 0 prosent

– Høy igangsetting av nye boliger i 2016 og 2017 bidrar til at tilbudssiden i Oslo holder seg på et høyt nivå grunnet mange ferdigstillelser gjennom store deler av 2020. Siden toppen har igangsettingen i Oslo gått mye ned, noe som kan gi press på prisene om noen år. Men i 2020 er det er lite som taler for store endringer i Oslo-markedet i 2020 sammenlignet med 2019. Derfor venter vi at boligprisene vil stige ytterligere 5 prosent i Oslo i 2020, sier Dreyer.

– Utviklingen i Bergen i 2019 har vært sterkere enn mange ventet ved inngangen til året. Den høye byggetakten i byen gjennom mange år har bidratt til en stor tilbudsside i Bergen, samtidig som prisene har holdt seg på et moderat nivå de siste fem årene. Vi forventer den mangeårige veksttakten vil fortsette i 2020 og at prisene vil stige med 3 prosent, sier Dreyer.

– I Trondheim har det gjennom mange år vært bygget mange boliger, samtidig som befolkningsveksten har holdt seg oppe. Vi forventer en høy tilbudsside gjennom 2020, selv om tilbudet i bruktboligmarkedet har gått markant ned gjennom høsten 2019. Vi forventer prisene vil stige med 1,5 prosent, sier Dreyer.

– Stavanger m/omegn er det eneste området i Norge med en negativ boligprisutvikling de siste fem årene. Til tross for at boligprisene ligger på et moderat nivå, så har ikke prisene tatt seg opp. Det skyldes at boligbyggingen har vært stor selv gjennom tøffere økonomiske tider i regionen. Ved utgangen av 2019 har utbudet i bruktboligmarkedet gått markant ned, og vi forventer et noe bedre marked i 2020 enn i 2019. Vi forventer at prisene i Stavanger i 2020 vil være uendret med 0 prosent, avslutter Dreyer.