Eiendom Norges prognose for det norske boligmarkedet i 2017 er en oppgang på 9-11 prosent.

Den nasjonale prognosen baserer seg på gjennomsnittlige priser i 2017 sammenlignet med gjennomsnittlige priser i 2016.

Nytt for 2017 er at Eiendom Norge i år også setter prognose for 12 måneders veksten (januar-desember) i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger.

Fortsatt prisvekst

– Vi forventer en sterk prisvekst de første månedene i 2017, mens markedet utover året vil følge en mer normal utvikling med utflating i prisutviklingen i sommermånedene og en mindre prisnedgang på slutten av året. Vi forventer også at de regionale forskjellene i prisutviklingen vil bli stadig mindre utover i 2017, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.

Eiendom Norge begrunner prognosen for 2017 med at vi starter året med historisk få boliger for salg, spesielt på Østlandsområdet. Det legges til grunn at tilbudssiden vil normalisere seg i større deler av landet, noe som vil dempe prisveksten. Hovedårsaken til økningen er at mange boligprosjekter i de store byene forventes ferdigstilt i løpet av året.

Bedring i norsk økonomi

Norsk økonomi er i forsiktig bedring, og det knyttes vesentlig mindre usikkerhet til viktige drivere for boligmarked som rentenivå og arbeidsledighet. Renteffekten skal nå være priset inn i det norske boligmarkedet og der ser ut til at arbeidsledigheten er nær et toppnivå.

– Vi overvurderte de negative utsiktene for norsk økonomi ved inngangen til 2016, og bommet derfor en del på vår prognose for 2016. Det er en større grad av forutsigbarhet inn i 2017, men en av de største usikkerhetsfaktorene er hva finansminister Siv Jensen gjør med boliglånsforskriften, og hvordan eventuelle innstramninger i denne vil virke på boligmarkedet. Historisk erfaring viser at kredittsiden er den viktigste årsaken til brå skift i boligmarkedene, sier Dreyer.

Usikker befolkningsvekst

En driver som har større usikkerhet enn tidligere er befolkningsveksten, der trenden i veksten avviker vesentlig fra SSBs prognoser både i volum og sammensetning. Veksten er nå lavere enn hva vi har sett de senere årene, og i flere byer faller spesielt arbeidsinnvandringen mye.

– Befolkningsveksten har gjennom 2016 gått ned, spesielt i byer som Oslo og Bergen. Det er ikke overraskende at arbeidsinnvandringen går ned når arbeidsmarkedet er mer krevende. Det er grunn til å følge denne trenden tett, da måltall for boligproduksjonen er satt utfra forventet befolkningsvekst. Vi så blant annet i Stavanger i 2013 at brå skift i innvandringen skapte et betydelig tilbudsoverskudd i boligmarkedet, og igjen bidro til et fall i boligprisene, sier Dreyer.

Prognoser for de store byene

I 2017 forventer Eiendom Norge at de regionale forskjellene i boligprisutviklingen vil bli stadig mindre utover i året. Våre prognoser for 12 måneders veksten for de store byene er:

Oslo: 10-12 prosent

Bergen: 4-6 prosent

Trondheim: 4-6 prosent

Stavanger 1-3 prosent

– Som i 2016 forventer vi at Oslo og omkringliggende områder vil ha en sterkere vekst enn landet for øvrig. Det er fremdeles svært få boliger for salg i hovedstaden, og man har over flere år ikke klart å møte den sterke befolkningsveksten med tilstrekkelig boligbygging. Boligbyggingen har tatt seg kraftig opp i 2016, samtidig som befolkningsveksten faller noe. Vi forventer derfor noe mindre press i boligmarkedet i Oslo i 2017, sier Dreyer.

– Vi forventer en noe lavere prisvekst i Bergen og Trondheim enn i landet for øvrig, men likevel er en vekst på 4-6 prosent i begge disse byene å regne som en sterk vekst. Bergen har over flere år hatt en moderat veksttrend i prisene, noe vi mener vil fortsette også i 2017. I Trondheim forventes det at ferdigstillelse av mange boligprosjekter i løpet av året vil øke tilbudssiden og derav dempe prispresset noe, sier Dreyer.

– Gjennom høsten har vi sett stadig mer lovende tendenser i boligmarkedet i Stavanger. Vi er moderate optimister for markedet i 2017, og forventer en marginal vekst i boligprisene. Stavangers reprising har gjort byen rimelig sammenlignet med andre byer i landet, men en stor usikkerhetsfaktor i prognosene er om man er gjennom de største utfordringene i arbeidsmarkedet i regionen, avslutter Dreyer.