Det betyr at gjennomsnittlig boligpris steg med 7,7 prosent i 2012. Dette er helt på linje med prognosen på 7-8 prosent som ble lagt frem i juni av Eiendomsmeglerforetakenes Forening (Eff). Eff forventer en mer moderat prisutvikling for 2013.

– Etter meget sterk boligprisvekst i første halvår 2012, har prisene vist en svakt fallende tendens siden august. Vi forventer en positiv, men mer moderat utvikling i 2013 enn de tre siste årene hvor prisene har økt med henholdsvis 8,3 prosent i 2010, 9,0 prosent i 2011 og 7,7 prosent i 2012, sier nestleder Leif J. Laugen i Eiendomsmeglerforetakenes Forening (Eff).

Desember 2012 og oppsummering av året Prisutviklingen for desember, med uendrede priser fra november og en oppgang på 8,8 prosent fra desember 2011, var sterkere enn forventet. Dette kan skyldes at unormalt få objekter ble lagt ut for salg i desember slik at det lave tilbudet begrenset den prisnedgangen som normalt kjennetegner desember måned, mener Laugen.

Utviklingen i desember var noe ulikt fordelt på boligtypene:
Eneboliger falt 3,2 prosent fra november, men var 5,6 prosent høyere enn i desember 2011.
Delte boliger steg 0,6 prosent fra november, men var 6,4 prosent høyere enn i desember 2011.
Leiligheter steg 0,9 prosent fra november, men var 10,2 prosent høyere enn i desember 2011.

– Ser vi 2012 under ett, har prisøkningen i og rundt de største byene preget utviklingen. Drammen har dominert prisveksten og endte opp med 12 prosent. Dette var 3 prosentpoeng høyere enn Trondheim og Sandnes, som deler andreplassen sammen med Lillehammer. Tett på disse tre byene kommer Oslo og Stavanger med 8 prosent prisvekst.

Høy aktivitet i næringslivet og dermed stor trygghet for fremtidige inntekter, sterk inntektsvekst og forventning om lave renter i lang tid fremover har medført stor etterspørsel og press på prisene, sier Laugen.

– I tillegg til de gunstige rammebetingelsene, kan man heller ikke se bort fra at en så sterk og lang oppgangsperiode hvor prisene har steget kontinuerlig siden desember 2008, i seg selv virker selvforsterkende på prisutviklingen. Det er i tilfelle uheldig hvis mange av aktørene i boligmarkedet legger til grunn som en viktig forutsetning for sin investeringsbeslutning, at prisene skal fortsette å stige ytterligere. Dette kan være kimen til et større prisfall frem i tid.

Prognoser for boligprisene i 2013
Eff venter en moderat prisvekst på 4 – 6 prosent fra 2012 til 2013. Foreningen mener at mange av de grunnleggende forutsetningene for fortsatt sterk prisvekst også er til stede ved inngangen til 2013.

– Imidlertid er boligprisene og dermed husholdningenes gjeld på et rekordhøyt nivå når man sammenligner med inntektsnivået. Norske finansmyndigheter har uttrykt bekymring for økt samfunnsøkonomisk sårbarhet som følge av denne gjeldsoppbyggingen. Eff venter at myndighetene i 2013 vil gjennomføre tiltak overfor finansinstitusjonene for å dempe denne risikoen. Dette kan i så fall bidra til at boliglånsrentene isolert sett stiger og at etterspørselspresset i boligmarkedet dermed dempes noe, sier Laugen.

– Eff forventer høy aktivitet i boligmarkedet, også i 2013. Det norske markedet for omsetning av boligeiendom fungerer godt med en prisdannelse og likviditet som er av stor verdi for både selgere og kjøpere. Aktiviteten i det norske markedet står i skarp kontrast til situasjonen i andre land, også våre naboland, hvor boligmarkedene preges av få kjøpere, opphopning av eiendommer for salg og følgelig synkende omsetning og prisfall, avslutter Laugen.

Om undersøkelsen: Foreløpige tall: Statistikken produseres to virkedager før månedsslutt. Alle tall som inneholder informasjon om den siste måneden er derfor foreløpige. Tallene for den nest siste måneden revideres månedlig slik at vi også får med observasjonene for de to siste virkedagene. Vanligvis får ikke revisjonen store utslag på tallene.

Omfang: Statistikken omfatter boliger som er annonserte på FINN, det vil si mellom 1/3 og 1/2-parten av alle boliger som omsettes i Norge i løpet av et år.
Areal: Til og med desember 2007 har vi brukt Boligareal (BOA) NS 3940 som arealmål i statistikken. Fra og med januar 2008 har flere og flere boliger blitt solgt og registrert med Primærromsareal. Dette arealmålet har nå så å si overtatt helt.

Regionale tall Statistikken inneholder tall fra følgende byer, fylker og regioner i Norge gitt tilstrekkelig antall observasjoner:

Asker
Bærum
Follo
Øvre Romerike
Nedre Romerike
SNITT Akershus

O5 Frogner
O4 St.Hanshaugen
O3 Sagene
O2 Grünerløkka
O1 Gamle Oslo
O14 Nordstrand
O15 Søndre Nordstrand
O13 Østensjø
O12 Alna
O11 Stovner
O10 Grorud
O9 Bjerke
O8 Nordre Aker
O7 Vestre Aker
O6 Ullern
SNITT Oslo
Moss
Sarpsborg
Fredrikstad
Resten av Østfold
SNITT Østfold

Hamar
Hedmark utenom Hamar
SNITT Hedmark
Lillehammer
Oppland utenom Lillehm.
SNITT Oppland

Drammen
Buskerud utenom Dram.
SNITT Buskerud

Tønsberg
Sandefjord
Larvik
Vestf. utm Tøb, Sfj & Lav
SNITT Vestfold

Telemark
Kristiansand
Agder utenom Krist.sand
SNITT Agderfylkene

Stavanger
Sandnes
Rogaland utenom S&S
SNITT Rogaland

B1 Arna og Åsane
B2 Bergenhus og Årstad
B3 Fana og Ytrebygda
B4 Fyllingsdalen og Laksevåg
SNITT Bergen
Hordaland utenom Bergen
SNITT Hordaland

Møre- og Romsdal

T1 Sentrum og Byåsen
T2 Strindheim og Nardo
T3 Saupstad og Heimdal
SNITT Trondheim
Resten av Trøndelag
SNITT Trøndelagsfylkene

Tromsø
Resten av Nord-Norge
SNITT Nord-Norge

Ytterligere informasjon
Komplett statistikk kan også lastes ned fra www.eff.no og “Boligprisstatistikk”

For kommentarer:
Terje Buraas
leder Eff
913 55 118

Leif J. Laugen
nestleder Eff
992 40 690

Hanne K. Railo
daglig leder Eff
901 04 163

For lokale kontaktpersoner, se www.eff.no

Eiendomsmeglerbransjens Boligprisstatistikk

Presentert av
Eiendomsmeglerforetakenes Forening (Eff)
i samarbeid med Econ Pöyry og FINN