– Våre prognoser tilsier en oppgang i boligprisene på 6-8 % fra desember 2010 til desember 2011. Med et prisforløp på linje med 2010 – som i de fleste henseende må betraktes som et normalår i boligmarkedet – tilsier dette også en gjennomsnittlig prisvekst på 6-8 % fra 2010 til 2011, sier styreleder Terje Buraas i Eff.

2010 kom ut med en prisvekst på 6,7 % fra desember 2009 til desember 2010 – tilsvarende en gjennomsnittlig prisvekst på 8 % fra 2009 til 2010, mens Effs anslag for 2010 var på 6-7 %. 2010 ble året da boligmarkedet ble normalisert etter flere år med store og til dels uventede prisendringer. Utviklingen i boligpriser gjennom 2010 avspeiler husholdningenes gode økonomiske situasjon som følge av Norges makroøkonomiske utvikling i kombinasjon med god balanse mellom kjøpere og selgere i boligmarkedet. Mange av disse faktorene er intakt hvilket gjør at Eff tror på en fortsatt positiv prisutvikling i 2011.

– Vi tror vi vil se et aktivt år i boligmarkedet med en tradisjonell sterk prisstigning i begynnelsen av året, sier Buraas.

Eff vil peke på noen forhold som særlig vil påvirke utviklingen i boligprisene gjennom 2011:
• Disponibel inntekt og gjeldsbyrde
• Etterspørsel og tilbud i boligmarkedet
• Finansinstitusjonenes kredittpraksis
• Rentenivå og forventninger til fremtidig renteutvikling
• Utvikling i sysselsetting og arbeidsledighet
• Internasjonal økonomi

Det er forventet utvikling i disse faktorene som ligger til grunn for prognosen.

De makroøkonomiske hovedtrekkene med en svak, men gradvis forbedring internasjonalt, et stabilt og godt norsk arbeidsmarked med trygghet for egen inntekt og et lavt, men gradvis stigende rentenivå danner et godt utgangspunkt for boligmarkedet.

Eff vil her spesielt trekke frem:

Disponibel inntekt og gjeldsbyrde
– Vårt Boligbarometer viser at husholdningen bruker en svært lav andel av sin inntekt til å betjene boliglånene. Vi må tilbake til 2004 og 2005 for å finne samme lave nivå. God vekst i disponibel realinntekt over mange år i kombinasjon med et lavt rentenivå har styrket betjeningsevnen gjennom de senere år for alle inntektsgrupper. Dette på tross av at gjeldsbyrden definert som husholdningenes gjeld i forhold til disponibel inntekt er på et høyt nivå, sier Buraas.

Etterspørsel og tilbud i boligmarkedet
– Rekordhøy omsetning av boliger i 2010 viser at vi har et svært effektiv boligmarked i Norge med god balanse mellom tilbud og etterspørsel, fortsetter Buraas. Mot slutten av 2010 var det imidlertid få boliger til salgs i pressområdene, spesielt i og rundt de store byene. Dette i kombinasjon med lav takt på utbygging av nye boligområder og en stabil, høy interesse fra kjøpersiden – forsterket av befolkningsutviklingen og sentraliseringsbølgen – skaper fare for ubalanse i boligmarkedet og dermed sterkere pisstigning enn det som er ønskelig på lang sikt.

Finansinstitusjonenes kredittpraksis
Bankenes gradvise tilpasning til skjerpede likviditetskrav og nye krav til kapitaldekning forventes å virke noe begrensende på kredittveksten fremover. Videre har Finanstilsynets skjerpede krav til kredittpraksis for boliglån som ble innført første halvår 2010, vært et viktig bidrag når det gjelder å dempe presset på etterspørselen etter boliger, og virker som sådan stabiliserende på boligmarkedet.

– Selv om de nominelle boligprisene i 2010 har vært marginalt høyere enn i det forrige toppåret 2007, så er de når man justerer for utviklingen i husholdningenes disponible inntekter, på et fornuftig nivå. Dette sammen med de ovenfor nevnte makroøkonomiske indikatorene, indikerer også at det er rom for ytterligere prisvekst i markedet, avslutter Buraas.

Kontaktpersoner:
Styreleder Terje Buraas, mobil: 913 55 118
Daglig leder Hanne K. Railo, mobil: 901 04 163

Fakta om Eiendomsmeglerforetakenes forening:
Eff organiserer eiendomsmeglerforetak med bevilling til å drive i Norge, samt kjedeforetak og franchisegivere med eiendomsmegling som forretningsidé. Eff representerer rundt 420 eiendomsmeglerkontorer spredt over hele Norge.
Hjemmeside: www.eff.no