Dermed kan det slås fast at gjennomsnittlig boligpris pr kvadratmeter steg med 9,0 prosent i 2011. Prisen for en gjennomsnittsbolig omsatt i 2011 ble 2.788.000 kroner eller 250.000 kroner mer enn i 2010. Eiendomsforetakenes Forening (Eff) forventer nå en mer moderat prisutvikling i 2012.

– Prisnedgangen i desember var som forventet og følger en normal sesongmessig utvikling. Etter en meget sterk utvikling i begynnelsen av 2011 flatet boligprisene ut i de etterfølgende månedene og gikk litt ned mot slutten av året. Vi forventer en positiv, men mer moderat utvikling i 2012 enn de to siste årene hvor prisene har økt med henholdsvis 8,3 prosent i 2010 og 9,0 prosent i 2011, sier nestleder Leif J. Laugen i Eiendomsmeglerforetakenes Forening (Eff).

Desember 2011 og oppsummering av året Prisutviklingen for desember, med en nedgang på 1,5 prosent fra november og en oppgang på 8,5 prosent fra desember 2010 var noe ulikt fordelt på boligtypene.
• Eneboliger ned 4,1 prosent fra november, men var 6,3 prosent høyere enn i desember 2010.
• Delte boliger ned 1,6 prosent fra november, men var 8,0 prosent høyere enn i desember 2010.
• Leiligheter ned 0,8 prosent fra november, men var 9,2 prosent høyere enn i desember 2010.

– Når 2011 ses under ett, er det prisøkningen i og rundt de største byene som har preget utviklingen. Stavanger, Sandnes og Drammen ligger på topp med en økning på 12 prosent, tett fulgt av Trondheim med 11 prosent og Oslo og Bergen med 10 prosent. Høy aktivitet i næringslivet og befolkningsvekst i kombinasjon med begrenset ferdigstillelse av nye boliger har medført stor etterspørsel og press på prisene, sier Laugen.

I den andre enden av skalaen ligger Østfoldbyene Fredrikstad, Sarpsborg og Moss med 6 prosent og Vestfoldbyene Sandefjord og Tønsberg – også med 6 prosent – foruten Larvik med 4 prosent økning. Kristiansand med 6 prosent og Tromsø med 5 prosent har også hatt en noe lavere prisvekst enn landsgjennomsnittet.

– Desember ble som vanlig preget av lav omsetning, noe økende formidlingstid og få nye eiendommer lagt ut for salg. Etter meget høy aktivitet og rekordomsetning gjennom 2011, betyr det at vi går inn i 2012 med et lavt utbud av eiendommer til salgs, noe som normalt betyr en prisoppgang i starten av det nye året, sier Laugen.

Prognoser for boligprisene i 2012
Eff venter en moderat prisvekst på 4 – 6 prosent fra 2011 til 2012. Foreningen mener at mange av de grunnleggende forutsetningene for fortsatt sterk prisvekst er intakt med lav arbeidsløshet, god utvikling i disponibel inntekt, lav sentralbankrente, befolkningsvekst og lavt tilbud av boliger i markedet ved inngangen til 2012.

– Imidlertid kan konjunktursvekkelsen internasjonalt sammen med gjeldsuroen i Europa smitte innenlandsk økonomi gjennom lavere aktivitet i næringslivet og dermed økende arbeidsledighet, og svekkede muligheter til hensiktsmessig finansiering for finansinstitusjonene. Begge forhold vil kunne bidra til å svekke etterspørselssiden i boligmarkedet, sier Laugen.

Eff vil også trekke frem to andre forhold som vil få en direkte konsekvens for henholdsvis etterspørselen etter boliger og tilbudet av boliger over tid og som vil virke prisdempende;
• Tilstrammingen i finansinstitusjonenes boliglånspraksis vil begrense kredittveksten og derfor redusere etterspørselen etter boliger fra en viktig kjøpergruppe. Hensikten bak Finanstilsynets tilstramming er å redusere samfunnsøkonomiens sårbarhet som følge av høy belåning og dermed risiko for negative selvforsterkende effekter ved renteøkning. Sett på denne bakgrunn er tiltaket forståelig, men vil ha som konsekvens en lavere etterspørsel etter boliger og dermed svakere prisutvikling.
• Lavt salg av nye boliger i årene 2008-10 har medført liten tilførsel av frigitte bruktboliger for salg de siste årene. Den tiltakende økningen i salg og etterfølgende ferdigstillelse av nye prosjekter vil over tid øke utbudet av bruktboliger for salg. Dette vil bidra til å dempe prisutviklingen noe selv om vi kommer fra et svært lavt nivå.

– Eff forventer høy aktivitet i markedet, også i 2012. Det norske markedet for omsetning av boligeiendom er i god balanse og har en funksjonsmåte med tilhørende prisdannelse og likviditet som er av stor verdi for både selgere og kjøpere. Aktiviteten i det norske markedet står i skarp kontrast til situasjonen i landene rundt oss, også våre naboland hvor boligmarkedene preges av få kjøpere, opphopning av eiendommer for salg og følgelig synkende omsetning og prisfall, avslutter Laugen.

Om undersøkelsen: Foreløpige tall: Statistikken produseres to virkedager før månedsslutt. Alle tall som inneholder informasjon om den siste måneden er derfor foreløpige. Tallene for den nest siste måneden revideres månedlig slik at vi også får med observasjonene for de to siste virkedagene. Vanligvis får ikke revisjonen store utslag på tallene.
Omfang: Statistikken omfatter boliger som er annonserte på FINN, det vil si mellom 1/3 og 1/2-parten av alle boliger som omsettes i Norge i løpet av et år.
Areal: Til og med desember 2007 har vi brukt Boligareal (BOA) NS 3940 som arealmål i statistikken. Fra og med januar 2008 har flere og flere boliger blitt solgt og registrert med Primærromsareal. Dette arealmålet har nå så å si overtatt helt.

Regionale tall Statistikken inneholder tall fra følgende byer, fylker og regioner i Norge gitt tilstrekkelig antall observasjoner:

Asker
Bærum
Follo
Øvre Romerike
Nedre Romerike
SNITT Akershus

O5 Frogner
O4 St.Hanshaugen
O3 Sagene
O2 Grünerløkka
O1 Gamle Oslo
O14 Nordstrand
O15 Søndre Nordstrand
O13 Østensjø
O12 Alna
O11 Stovner
O10 Grorud
O9 Bjerke
O8 Nordre Aker
O7 Vestre Aker
O6 Ullern
SNITT Oslo
Moss
Sarpsborg
Fredrikstad
Resten av Østfold
SNITT Østfold

Hamar
Hedmark utenom Hamar
SNITT Hedmark
Lillehammer
Oppland utenom Lillehm.
SNITT Oppland

Drammen
Buskerud utenom Dram.
SNITT Buskerud

Tønsberg
Sandefjord
Larvik
Vestf. utm Tøb, Sfj & Lav
SNITT Vestfold

Telemark
Kristiansand
Agder utenom Krist.sand
SNITT Agderfylkene

Stavanger
Sandnes
Rogaland utenom S&S
SNITT Rogaland

B1 Arna og Åsane
B2 Bergenhus og Årstad
B3 Fana og Ytrebygda
B4 Fyllingsdalen og Laksevåg
SNITT Bergen
Hordaland utenom Bergen
SNITT Hordaland

Møre- og Romsdal

T1 Sentrum og Byåsen
T2 Strindheim og Nardo
T3 Saupstad og Heimdal
SNITT Trondheim
Resten av Trøndelag
SNITT Trøndelagsfylkene

Tromsø
Resten av Nord-Norge
SNITT Nord-Norge

Ytterligere informasjon
Komplett statistikk kan også lastes ned fra www.eff.no og “Boligprisstatistikk” eller send en e-post til: post@eff.no

For kommentarer:

Terje Buraas
Styreleder Eff
913 55 118

Leif J. Laugen
nestleder Eff
992 40 690

For lokale kontaktpersoner, se www.eff.no

Eiendomsmeglerbransjens Boligprisstatistikk

Presentert av
Eiendomsmeglerforetakenes Forening (Eff)
i samarbeid med Econ Pöyry og FINN