Boligprisene i mars ligger 6,8 prosent høyere enn samme måned i fjor. Sterkest prisutvikling hadde leiligheter.

– Den årlige veksttakten er fortsatt fallende. I august i fjor lå nivået på 9,6 prosent og nå i mars er veksttakten kommet ned på 6,8 posent. Denne utviklingen er helt i tråd med de prognoser vi har om 4–6 prosent prisvekst for 2012, sier nestleder Leif J. Laugen i Eiendomsmeglerforetakenes Forening (Eff).

Gjennomsnittlig kvadratmeterpris var i mars 29 400 kroner. Da finanskrisen kulminerte for drøyt tre år siden, i desember 2008, var kvadratmeterprisen 21 000 kroner.
– I løpet av den mellomliggende perioden på 39 måneder har altså boligprisene i Norge steget med 8 400 kroner pr kvadratmeter, eller nøyaktig 40 prosent. Jeg kan vanskelig se at det fins mange paralleller til en så sterk utvikling over tid. Ut fra dette er det bra at prisveksten nå er i ferd med å komme ned på et nivå som er mer forenlig med utviklingen i folks disponible inntekter og dermed evne til å betjene boliglånet, mener Laugen.

Leiligheter øker mest Boligprisstatistikken for mars viser følgende utvikling for boligtypene:
– Prisene på eneboliger steg med 1,1 prosent fra februar, og var 3,9 prosent høyere enn i mars 2011. – Prisene på delte boliger steg med 0,5 prosent fra februar, og var 5,7 prosent høyere enn i mars 2011. – Prisene på leiligheter steg med 1,4 prosent fra februar, og var 7,9 prosent høyere enn i mars 2011.

– Prisveksten for leiligheter viser at det er byene som har sterkest vekst, i og med at det er her de fleste leiligheter befinner seg, sier Laugen.

Mer av inntekten går til renter
Det kvartalsvise Boligbarometeret viser at den typisk enslige nyetablerer nå bruker 20 prosent av lønnsinntekten etter skatt til å dekke renteutgifter. Belastningen har dermed tiltatt siden 2010 da renteutgiftene var på det laveste med bare 16 prosent. For andre husholdningsgrupper har rentebelastningen steget marginalt i denne perioden.

– På tross av stigende boligpriser og dermed økt gjeld, bruker vi fortsatt en begrenset andel av lønnsinntektene til å betjene boliglånet. Den viktigste årsaken er de fortsatt rekordlave boliglånsrentene. Sårbarheten har imidlertid økt ved at en endring i rentenivå nå vil slå kraftigere ut på rentebelastningen enn tidligere. Med en renteoppgang på bare 2 prosentpoeng vil den typiske enslige førstegangsetablereren måtte bruke hele 30 prosent av inntekten på renteutgifter, noe som er historisk høyt og kan gi mange låntakere betalingsproblemer, mener Laugen.

Aktiviteten i markedet
Gjennom mars har aktiviteten i markedet vært økende med flere objekter for salg og større omsetning. Dette er i tråd med erfaringen fra tidligere år. Etterspørselen er høy og boligene selges raskt. I gjennomsnitt tok det 26 dager å få omsatt en bolig, regnet fra tidspunkt for utleggelse av objektet på FINN. Storbyene Oslo og Bergen utmerker seg med bare 13 dager omsetningstid.
• Foreløpige tall: Statistikken produseres 2 virkedager før månedsslutt. Alle tall som inneholder informasjon om den siste måneden er derfor foreløpige. Tallene for den nest siste måneden revideres månedlig slik at vi også får med observasjonene for de to siste virkedagene. Vanligvis får ikke revisjonen store utsalg på tallene.
Omfang: Statistikken omfatter boliger som er annonsert på FINN.no, det vil si mellom 1/3 og 1/2-parten av alle boliger som omsettes i løpet av et år.
Areal: Til og med desember 2007 har vi brukt Boligareal (BOA) NS 3940 som arealmål i statistikken. Fra og med januar 2008 har flere og flere boliger blitt solgt og registrert med Primærromsareal. Etter hvert kommer dette arealmålet til å overta

Regionale tall
Statistikken inneholder tall fra følgende byer, fylker og regioner i Norge gitt tilstrekkelig antall observasjoner:

Asker
Bærum
Follo
Øvre Romerike
Nedre Romerike
SNITT Akershus

O5 Frogner
O4 St.Hanshaugen
O3 Sagene
O2 Grünerløkka
O1 Gamle Oslo
O14 Nordstrand
O15 Søndre Nordstrand
O13 Østensjø
O12 Alna
O11 Stovner
O10 Grorud
O9 Bjerke
O8 Nordre Aker
O7 Vestre Aker
O6 Ullern
SNITT Oslo
Moss
Sarpsborg
Fredrikstad
Resten av Østfold
SNITT Østfold

Hamar
Hedmark utenom Hamar
SNITT Hedmark
Lillehammer
Oppland utenom Lillehm.
SNITT Oppland

Drammen
Buskerud utenom Dram.
SNITT Buskerud

Tønsberg
Sandefjord
Larvik
Vestf. utm Tøb, Sfj & Lav
SNITT Vestfold

Telemark
Kristiansand
Agder utenom Krist.sand
SNITT Agderfylkene

Stavanger
Sandnes
Rogaland utenom S&S
SNITT Rogaland

B1 Arna og Åsane
B2 Bergenhus og Årstad
B3 Fana og Ytrebygda
B4 Fyllingsdalen og Laksevåg
SNITT Bergen
Hordaland utenom Bergen
SNITT Hordaland

Møre- og Romsdal

T1 Sentrum og Byåsen
T2 Strindheim og Nardo
T3 Saupstad og Heimdal
SNITT Trondheim
Resten av Trøndelag
SNITT Trøndelagsfylkene

Tromsø
Resten av Nord-Norge
SNITT Nord-Norge

Ytterligere informasjon

Komplett statistikk kan også lastes ned – se under Boligprisstatistikk

Generelle kommentarer:
Terje Buraas
leder Eff
913 55 118

Leif J Laugen
nestleder Eff
992 40 690

Hanne K. Railo
Daglig leder
901 04 163

Eiendomsmeglerbransjens Boligprisstatistikk

PRESENTERT AV
Eiendomsmeglerforetakenes forening (Eff)

i samarbeid med Pöyry og FINN.no