Landbruks- og matdepartementet har, 23. februar, fastsatt at beløpsgrensen ved prisvurdering etter konsesjonsloven skal heves fra 2,5 til 3,5 millioner kroner. Det betyr at prisvurderingen skal unnlates for bebygde, konsesjonspliktige landbrukseiendommer hvor kjøpesummen er under den nye beløpsgrensen. Endringen trer i kraft straks.

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale er fornøyd med at endringen fører til at færre eiendommer enn tidligere vil bli underlagt priskontroll.

– Dette er eit viktig skritt i rett retning. Det kan stimulere til auka investeringar i eigedom, og legg til rette for ein meir effektiv marknad for omsetjing av landbrukseigedomar, seier Dale.

Stortinget har i forbindelse med behandling av proposisjonen om priskontroll fastslått at priskontroll ved konsesjonsvurderingen skal opprettholdes, og blant annet bedt regjeringen heve beløpsgrensen til 3,5 millioner kroner. Endringen i prisrundskriv følger opp Stortingets anmodning.

Beregninger gjort med utgangspunkt i priser og omsetningstall for 2013 indikerer at de nye reglene innebærer at om lag 20 prosent færre eiendomsoverdragelser vil bli gjenstand for priskontroll.

– Denne endringen er i tråd med behandlingen i Stortinget sist uke og vedtaket om å sende forslaget om å  oppheve konsesjonsloven og priskontrollen tilbake til Landbruks- og mat departementet, sier Eiendom Norges administrerende direktør, Christian Vammervold Dreyer.