Det har vært mye medieoppmerksomhet knyttet til utvalgets rapport. Forslagene utvalget presenterer er omfattende, der et av de viktigste forslagene er at selskaps- og personskatten senkes fra 27 til 20 prosent.

De fleste presseoppslagene har likevel dreiet seg om økt boligbeskatning. Det var også tema på Eiendom Norge sin konferanse i februar, da Aslak Bonde ledet en skattedebatt mellom statssekretær Jon Gunnar Pedersen, finanspolitisk talskvinne i Arbeiderpartiet Marianne Marthinsen og leder i finanskomiteen og finanspolitiske talsmann i Kristelig Folkeparti, Hans Olav Syversen.

Utvalget foreslår er rekke endring innen eiendomsbeskatningen, bl.a. at skattefritaket på utleie av egen bolig fjernes og at ligningsverdien på egen bolig økes fra 30 til 80 prosent.

– Det har gjennom årtier vært lagt til rette for at nordmenn skal spare i sin egen bolig, dette er en modell som har tjent oss godt. Dette innebærer en demokratisering av eierskap i samfunnet, og er utvilsomt en suksesshistorie. Primærboligen har vært og er en bærebjelke i det norske velferdssamfunnet, vi mener denne modellen bør opprettholdes også i fremtiden gjennom skjerming av primærboligen for beskatning, sier Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge.

Scheel-utvalget har som målsetting å gjøre det mindre lønnsomt å investere i bolig fremfor andre investeringer, og foreslår å øke verdisatsen av sekundærboliger og næringseiendom Det foreslås også å fjerne muligheten til å leie ut opp til halvparten av din egen bolig skattefritt.

– Det kan være fornuftig med endringer i skattesystemet og beskatning av eiendom, fordi det er åpenbart enkelte skjevheter i dagens regime. Men å fjerne muligheten til å leie ut inntil halvparten av egen bolig er vi kritiske til, etter vårt syn er dagens regelverk godt innarbeidet, enkelt å forstå, samt lite byråkratisk, fortsetter Dreyer.

Utvalget mener også at dokumentavgiften bør avvikles. I NOU’en står det: «En vesentlig svakhet ved dokumentavgiften, sammenlignet med andre skatter på fast eiendom, er at den kun utløses ved eiendomsoverdragelse, noe som i praksis vil si ved flytting. Det kan gi en innlåsingseffekt ved at flyttekostnaden blir så stor at man velger å ikke flytte til en mer velegnet bolig. Dette kan føre til at boligmassen ikke får en samfunnsøkonomisk optimal utnyttelse».

– Vi gir vår fulle tilslutning til dette forslaget og mener fjerning av avgiften er et viktig grep for å sikre mobilitet i samfunnet, redusere belastningen for husholdninger i krevende livsfaser, samt gjøre det enklere for unge å komme inn i boligmarkedet, sier Dreyer.

Scheel-utvalget foreslår å fjerne BSU sammen med en lang rekke andre særfradrag i skattesystemet. Utvalget mener det er liten grunn til å subsidiere sparing blant unge mennesker generelt, og heller ikke til å knytte dette til boligsparing spesielt. De mener også ordningen i liten grad treffer de med lavest inntekt.

-Den norske boligmodellen bygger på at folk flest skal eie sin egen bolig. Hvis målsettingen fremdeles skal være å hjelpe de neste generasjonene å komme seg inn i boligmarkedet, er det viktig med verktøy som gjør det enklere for unge å kjøpe seg sin første bolig. BSU-ordningen er nettopp et slikt verktøy, og kanskje det eneste verktøyet det offentlige stiller opp med. Det er svært uheldig hvis også dette verktøyet fjernes, avslutter Dreyer.

Scheel-utvalgets rapport kan du lese her.

Eiendom Norge sin høringsuttalelse: Eiendom Norges høringssvar NOU 2014 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi.