I formiddag presenterte finansminister Siv Jensen [Frp)  revidert statsbudsjett for 2014.

Samtidig sendte kommunal- og moderniseringsminster Jan Tore Sanner (H) til Stortinget Kommuneproposisjonen 2015 som beskriver gjennomføringen av den varslede kommunereformen og Forenklinger av Plan- og bygningsloven.

De gjennomførte endringene i revidert budsjett som vil ha betydning for boligbransjen er:

– Regjeringen bevilger mer til vanskeligstilte. Det bevilges 100 millioner til utleieboliger for vanskeligestilte. Regjeringen mener det vil gi 400 nye boliger for denne gruppen.

– Regjeringen øker ikke rammene til Husbanken.

– Regjeringen flytter prosjektet Fremtidens byer fra Miljøverndepartementet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

– Regjeringen øker rammene til Kartverket på 10 millioner.

– Endringer i revidert budsjett er små, men likefullt positive for boligsektoren. Flere utleieboliger trengs i det norske boligmarkedet og Kartverket må ha midler for å gjennomføre sine ambisiøse digitaliseringsprosjekter som elektronisk tinglysning, så dette er gode tiltak. Husbanken har de senere årene fått økt sine rammer for grunnlån til boligbygging, og det er forsatt penger igjen fra bevilgningen for 2014. Jeg er i så måte avventende til at Regjeringen i denne omgang ikke har bevilget mer penger til Husbanken. Hvis Husbanken skulle gå tom for penger som tidligere år, må regjeringen se nærmere på bevilgningene til Husbanken, sier administrende direktør Christian Vammervold Dreyer.

– Flyttingen av prosjektet Fremtidens Byer er et positivt signal. Ansvaret for boligpolitikken i Norge har vært og er fortsatt fragmentert mellom flere departementer. Nå gjenstår å flytte blant annet Bustadoppføringsloven og andre boligrelaterte lover fra Justisdepartementet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet eller Finansdepartementet, sier Dreyer.

I kommuneproposisjonen skriver Regjeringen: «Regjeringen vil […] styrke økonomien i kommuner med store investeringsbehov som følge av sterk befolkningsvekst.»

– Både for eiendomsmeglingsbransjen og samfunnet som sådan vil større og mer robuste kommuner være av stor betydning. Jeg er svært positiv til planen for gjennomføring av kommunereformen og at det legges opp til at kommuner med befolkningsvekst skal få utelling for det rent økonomisk. Nå forventer vi at Regjeringen følger opp signalene fra Kommuneproposisjonen i konkrete budsjettvedtak i statsbudsjett 2015, sier Dreyer.

– Forenklingene av plan- og bygningsloven som Regjeringen nå har sendt over til Stortinget er etterlenget, og dette er første del av en større pakke med forenklinger av loven. Regjeringen mener selv disse forenklingene vil redusere mengden av saker som behandles i kommunenes Plan- og bygningsetater, og i så måte vil gi raskere planprosesser for øvrige saker. Hvis dette blir effekten er dette svært positivt, sier Dreyer.