Søndag 14. Januar 2018 presenterte Frp, Høyre og Venstre at de er kommet til enighet om en politisk plattform for en borgerlig regjering.

– Det er positivt at regjeringen fortsetter det boligpolitiske arbeidet de begynte med i 2013. De har på levert på mye av hva de lovet i Sundvolden-plattformen og bygger videre på dette i Jeløya-plattformen med Venstre med på laget.

– Boligpolitikk er sektorovergirpende, og det oppløftende å se at bolig gjennomsyrer plattformen. Det er fortsatt mange grep som kan tas for å skape et mer velfungerende boligmarked i Norge med eksempelvis forbrukerpolitikk, gjennomføring av kommune- og regionsreformen, samferdsel og aralplanlegging med mer, sier administrerende direktør, Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge

Eiendomsmegling og forbrukerpolitikk

– Vi spesielt glade for at forenkling av eiendomsmeglingsloven er nevnt spesielt. Det er sak vi har jobbet intenst med gjennom hele forrige stortingsperiode, og vi allerede fått gjennomslag i enkelte forenklinger, samtidig som det varslet en større gjennomgang av lovverket, sier Dreyer.

Forbrukerpolitikk har også satt sitt preg på plattformen flere steder, og regjeringen sier den vil styrke forbrukernes interesser og de profesjonelle aktørenes ansvar i bolighandelen.

– Vi imøteseer regjeringens ambisjoner på dette området. De har allerede igangsatt arbeidet med en stortingsmelding om forbrukerpolitikk i Barne- og likestillingsdepartemenet, og Justisdepartementet har nylig utlyst en høring om regulering av takseringsbransjen, sier Dreyer.

Boligbeskatning

– Eiendom Norge støtter de borgerlige partienes linje at bolig og fritidseiendom ikke er skatteobjekter og vi deler ambisjonen om begrense kommunenes mulighet til å innkreve kommunal eiendomsskatt.

– Imidlertid er det et behov for modernisering av beskatningen av bolig og eiendom i Norge, og det er nødvendig å gjennomgå helheten i beskatningen gjennom kommunal eiendomsskatt, dokumentavgift og formuesskatt.

Dreyer mener det er synd at Frp ikke har fått gjennomslag for å gjøre noe med dokumentavgiften, som de har programfestet å fjerne.

– Dokumentavgiften er både urettferdig og usosial, og det er på høy tid å gjøre noe med den, sier Dreyer.

Kreditt og samordning utelatt

– Klok av skade fra 2013 har partiene unngått å ta for seg regulering av kreditt til boligmarkedet i plattformen. Dette er ikke bare et delikat tema, og da særlig for Frp som fikk ansvaret for å innføre en boliglånsforskrift, men det har også vidtgripende konsekvenser for dynamikken i boligmarkedet og finansiell stabilitet. I så måte er det kanskje fornuftig at de holder seg til generelle formuleringer om et velfungerende kreditt-markedet, sier Dreyer.

– I 2013 var av flytting av boliglover og samordning av boligpolitikken et viktig tema. Det er ikke omtalt i Jeløya-plattformen, selv om det etter vårt syn fortsatt er behov for mer samordning. Det er rom for ytterligere styrking av Kommunal- og moderniseringsdepartementet som boligdepartement med overføring av boliglover særlig fra Justisdepartemenet, avslutter Dreyer.

– – –

En rekke punkter i plattformen er av stor betydning for eiendomsmeglingsbransjen og boligmarkedet, blant annet følgende:

Forbrukerpolitikk

Regjeringen vil:

 • Styrke forbrukernes interesser og de profesjonelle aktørenes ansvar ved bolighandel.
  og (…)
 • Vurdere ytterligere innstramninger i adgangen til å yte forbrukslån.
 • Gjennomgå eiendomsmeglingsloven med sikte på forenklinger og trygghet for forbrukerne.

Beskatning av bolig

Folks hjem og fritidsbolig skal ikke være skatteobjekter. Dette er en usosial form for skatt som rammer uavhengig av betalingsevne. Regjeringen vil derfor redusere eiendomsskattesatsen og skattegrunnlaget.

(…)

Regjeringen vil:

 • At kommunenes mulighet til å kreve inn eiendomsskatt reduseres ved å sette ned maksimaleiendomsskattesats med minimum 2 promille for boliger og fritidsboliger.
 • Innføre en obligatorisk regel med tak på verdsettelsen i eiendomsskatten for boliger ogfritidsboliger. Dette gjennomføres slik at det årlige inntektstapet for den enkelte kommuneikke blir for stort, men samtidig slik at flest mulig får redusert eiendomsskatt.
 • Øke bunnfradraget og rabatten for arbeidende kapital i formuesskatten.

Boligsosialt arbeid (tiltak mot fattigdom)

Regjeringen vil:

 • Legge til rette for at flere kan eie sin egen bolig, for eksempel ved i større grad å ta i brukleie-for-eie-modellen i hele landet.
 •  Forsterke det boligsosiale arbeidet.
 •  Styrke bostøtten for barnefamilier.

Landbrukseiendom

Regjeringens vil:

 • Stimulere til at bønder som i dag driver eiendommer i større grad kan eie disse, gjennomnødvendige liberaliseringer av konsesjonsloven. Driveplikten skal videreføre.
 • Arbeide for å avvikle konsesjonsplikten og boplikten på skogeiendommer

Bolig og stedsutvikling

Regjeringen vil legge til rette for stedsutvikling med høy kvalitet ut fra en samordnet areal- og transportplanlegging. God arealplanlegging er et virkemiddel for å kunne nå de langsiktige klima- og miljømålene. Regjeringen vil styrke lokaldemokratiet og legge til rette for god medvirkning samtidig som plan- og bygningsloven forenkles.

Regjeringen vil arbeide for at alle har et trygt og godt sted å bo. Flest mulig skal ha mulighet til å eie sin egen bolig. Boligsosiale ordninger bidrar til at vanskeligstilte kan skaffe og beholde en god bolig og er en viktig del av det sosiale sikkerhetsnettet.

Boliger, infrastruktur og næringsområder skal kunne bygges raskere og rimeligere. Offentlige reguleringer skal ikke unødvendig forsinke eller fordyre prosessen. Forenklingsarbeidet skal derfor fortsette gjennom mer effektive planprosesser og fulldigital byggesaksprosess.

Regjeringen vil:

 • Fortsette arbeidet med å forenkle plan- og bygningsloven med tekniske forskrifter, herunder gi boligeiere større mulighet til å gjøre endringer i egen bolig uten krav til søknad.
 • Legge til rette for digitale plan- og byggesaksprosesser, og sikre bedre selvbetjeningsløsninger for offentlige kartdata, plandata og bygnings- og eiendomsinformasjon.
 • Forenkle prosessene og regelverket for gjennomføring av fortetting og transformasjon i byer og tettsteder.
 • Sikre bedre sammenheng mellom planlegging og byggesaksbehandling, rekkefølgekrav og utbyggingsavtaler.
 • Legge til rette for effektive planprosesser hvor det vises respekt for det lokale selvstyret.
 • Utvikle energikravene til bygg i tråd med klimaforliket.
 • Videreføre høye krav til universell utforming ved utbygging av boliger, infrastruktur ognæringsområder.
 • Fortsette arbeidet med byvekstavtaler hvor stat, fylke og kommuner samarbeider om areal- og transport i byområdene.
 • Fortsette arbeidet med områdesatsing i de store byene for å løfte bydeler med sosiale utfordringer.
 • Gjennomgå kostnadsvirkningene av regelendringer på plan- og bygningsområdet hvert fjerde år.
 • Forsterke tiltak mot boligspekulasjon og hyblifisering.
 • Sørge for en god bostøtteordning som er målrettet mot dem som trenger den mest.
 • Sørge for at tiltaket «fra leie til eie» gir flere anledning til å eie sitt eget hjem.
 • Sørge for at Husbanken har tilstrekkelige rammer til å dekke boligsosiale behov og harfleksible ordninger tilpasset den enkeltes og kommunenes behov.
 • Gjøre det enklere å være en aktør som følger lover og regler i byggenæringen, og forsterkeinnsatsen mot arbeidslivskriminalitet i samarbeid med næringen.
 •  Styrke forsknings- og utviklingsarbeid som kan gjøre nye boliger mer miljøvennlige, uten atutbygging fordyres unødvendig.
 • Stimulere til oppgradering av eldre boliger.
 • Vurdere å åpne for alternative boformer i større grad, herunder gjennomføre et pilotprosjektmed mikrohus.

Studentboliger

Regjeringen vil:

 • Bygge ut flere studentboliger og gjennomgå kostnadsrammer og tilskuddssatser.

Les hele plattformen her.