På oppdrag fra Finansdepartementet nedsatte Finanstilsynet den 15. februar 2016 en arbeidsgruppe bestående av representanter fra Forbrukerrådet, Eiendom Norge, Norges Eiendomsmeglerforbund, Finansdepartementet, Finans Norge, Forbrukerombudet og Finanstilsynet.

Gruppens mandat var å vurdere behovet for endringer i reglene om oppgjør av eiendomshandler gjennom eiendomsmeglere, samt utforme forslag til eventuelle lov- og/eller forskriftsendringer.

Konklusjoner

Arbeidsgruppen konkluderer med at gjeldende oppgjørsordning er effektiv, pålitelig og lite kostnadskrevende. Det har ikke fremkommet tilfeller med tap av klientmidler.

Arbeidsgruppen er i mandatet bedt om å vurdere løsninger med direkteoppgjør av kjøpesummen, men der eiendomsmegler fortsatt står for den praktiske gjennomføringen av oppgjøret.

Arbeidsgruppen har kommet til at en slik løsning ikke vil redusere risiko nevneverdig, og vil medføre både økte kostnader og redusert effektivitet. Arbeidsgruppen foreslår at det ikke er hensiktsmessig å endre dagens oppgjørsordning til en ordning med direkteoppgjør.

Anbefalinger

Arbeidsgruppen foreslår enkelte tiltak for å redusere risiko for tap av klientmidler:

Krav til klientkontoavtale med bank: Det bør i eiendomsmeglingsforskrift stilles krav om at eiendomsmeglingsforetak skal påse at klientkontoavtalen med banken er avtalt at  Finansavtaleloven § 35 om ansvarsforholdet mellom banken og kunden ved misbruk av konto og betalingsinstrument skal gjelde (er fravikelig utenfor forbrukerforhold).

Vandelsattest for personer som disponerer klientkonto: Eiendomsmeglingsforetak skal kreve fremleggelse av politiattest for personer som skal disponere klientkonto.  Vandelskravet vil omfatte alle som skal disponere klientkonto enten med hjemmel i lov eller etter fullmakt, uavhengig av om vedkommende tidligere er egnethetsvurdert.

Krav til meglersystemene:  Det skal stilles krav til eiendomsmeglingsforetak som benytter IKT systemer (meglersystemene), krav som sporbar logg, dobbeltsignatur på alle transaksjoner, særskilt kontroll ved overføring til utenlandsk bankkonto og kontrolltiltak som avdekker endringer i filer med utbetalingsinnstrukser som sendes til bank. Listen av krav er ikke uttømmende.

Formålet med tiltakene som foreslås er for å bedre sikkerhet for klientenes midler ved formidling av bolig- og fritidsbolig. Det foreslås fravikelighet for nærings-og utleiemeglingsoppdrag.

Videre fremdrift

Arbeidsgruppens rapport er oversendt Finansdepartementet, som vil gjøre en vurdering av om noen av forslagene til tiltak sendes på høring. Eiendom Norge vil holde kontakt med departementet, og vil hilde medlemmene orientert.

Fornuftig evaluering

-Arbeidsgruppen har gjort et grundig arbeid, og har landet på en fornuftig konklusjon når arbeidsgruppen anbefaler å beholde dagens oppgjørsordning. Tiltakene som foreslås er fornuftige forbedringer av dagens oppgjørsordning, og vil bidra til en enda tryggere bolighandel, sier Eiendom Norges administrerende direktør, Christian Vammervold Dreyer.