Finanstilsynet har uttrykt bekymring for det stadig økende misforholdet mellom garantidekningen og beholdningen av klientmidler i eiendomsmeglingsforetakene.

Finanstilsynet forslo i brev til Finansdepartementet av 3. april 2013 å nedsette et utvalg som skal se på dagens oppgjørsordning og konsesjonssystemet for eiendomsmeglingsforetak.

Finansdepartementet har nå gitt Finanstilsynet instruks om å nedsette en arbeidsgruppe for å se på oppgjørsordningen.

– Eiendom Norge nedsatte høsten 2013 et eget utvalg som har gjennomgått hele oppgjørsordningen. Utvalget var bredt sammensatt fra en rekke av medlemmene, samt Norges Eiendomsmeglerforbund. Utvalget leverte endelig rapport i juni 2014, o gvi forventer at denne rapporten danner grunnlaget for mange av diskusjonene i arbeidsgruppen som nå er nedsatt, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.

Målsettingen er at arbeidsgruppen skal levere endelig rapport til Finansdepartementet før sommeren.

Det er derfor lagt opp til flere møter i måneden gjennom våren. Arbeidsgruppen vil ledes av direktør Eirik Bunæs fra Finanstilsynet. Arbeidsgruppen vil videre bestå av representanter fra Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge, Finans Norge, Forbrukerrådet, Forbrukerombudet og Finansdepartementet.

Arbeidsgruppen skal ha to hovedoppgaver og vurderingene skal begrenses til formidling av bolig og fritidsbolig:

  • Arbeidsgruppen skal foreta en risikovurdering av dagens ordning som innebærer at eiendomsmeglingsforetakene mottar og oppbevarer kjøpesummen på en felles klientkonto inntil betingelsene for utbetaling til selger er oppfylt.
  • Arbeidsgruppen skal utrede alternative måter for overføring av kjøpesummen, samt utforme forslag til eventuelle lov- og/eller forskriftsendringer dersom Arbeidsgruppen mener det er behov for dette.

Eiendom Norge representeres av administrerende direktør Christian V. Dreyer.

Eiendom Norge har nedsatt en intern arbeidsgruppe som skal jobbe tett mot Dreyer, gruppen ledes av fagsjef Hanne Nordskog-Inger.

– Dette arbeidet er svært viktig for vår bransje, og vi vil derfor ha høyeste prioritet i foreningen frem mot sommeren, sier Dreyer.

Internutvalget fra 2013/2014 konkluderte med følgende i sitt arbeid:

«Utvalget har valgt å ikke foreslå en fullstendig ny modell for oppgjørshåndteringen i eiendomsmeglingsforetakene, men anbefaler som det fremgår av rapporten, at det gjøres tilpasninger/forbedringer i dagens modell. Hovedårsaken er at utvalget mener at dagens modell langt på vei er «trygg nok» og at den er klart mest tids- og kostnadseffektiv for forbruker.»

Foretakene har i etterkant jobbet målrettet og aktivt med tilpasninger og forbedringer etter innspill fra utvalget i 2014.