I et rundskriv publisert 2. mai 2016 av Finanstilsynet – Prinsippet om fritt meglervalg – kobling mellom bank og eiendomsmeglingstjenester presiserer tilsynet problemstilling knyttet til kobling mellom bank og meglertjenester.

Tilsynet skriver:

Bankene har en helt sentral rolle i boligomsetningen i Norge. Bankene bidrar til finansieringen av boligkjøp og er samtidig i mange tilfeller eier av eiendomsmeglingsforetak. Det er dermed nære forbindelser mellom finansieringsvirksomhet og eiendomsmeglingsvirksomhet, og det er i dag ikke uvanlig at eiendomsmeglingsforetak og banker markedsfører og anbefaler hverandre.

Etter finansforetaksloven er det forbudt at bankfunksjonær mottar godtgjørelse fra eiendomsmeglingsforetaket for markedsføring eller anbefaling.

Tilsynet skriver videre:

Etter det Finanstilsynet erfarer er det ikke uvanlig at bankens saksbehandler får et honorar for hver lånekunde som inngår eiendomsmeglingsoppdrag med bankens eiendomsmeglings- foretak. Banker skal innrette sin virksomhet på en slik måte at det er liten risiko for interessekonflikter mellom banken og dens kunder, eller for at kundebehandling skjer i strid med kravene til god forretningsskikk.

Insentivordninger som er betinget av at bankkunden inngår eiendomsmeglingsoppdrag, vil medføre risiko for at det likevel stilles vilkår om inngåelse av oppdrag med et bestemt eiendomsmeglingsforetak, og medfører etter Finanstilsynets vurdering en uakseptabel høy risiko for at kundebehandlingen skjer i strid med
god forretningsskikk.

-Det er en nyttig avklaring av Finanstilsynet å presisere bankenes ansvar om at vilkår om megleroppdrag i bankavtalen er i strid med god forretningsskikk. Finanstilsynet er også tydelig på at finansforetaksloven er til hinder for at bankansatte mottar godtgjørelse fra eiendomsmeglingsgforetaket som betaling for anbefalinger, noe som styrker uavhengigheten mellom bank og eiendomsmegling, administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer.