Tirsdag denne uken sendte Finanstilsynet ut en nytt rundskriv til eiendomsmeglingsbransjen. Det inneholder flere spesifiseringer rundt den ansvarlige meglers rolle.

Etter dagens lovgivning vil fullmektigene sitt arbeid skje under løyvet til både foretaket og den ansvarlige megleren. Den ansvarlige megleren vil derfor kunne bli holdt ansvarlig for fullmektigens eventuelle feil i oppdragsutførelsen.

Rundskrivet klargjør også lovfortolkningen ved ansettelse av megler som har mistet løyve, noe som har vært en aktuell problemstilling.

– Foretakene må gjøre en særskilt vurdering, og dokumentere denne dersom de ønsker å ansette en megler som har blitt fratatt løyvet. Dette må gjøres for å sikre tilliten, ikke bare til foretaket, men også til bransjen for øvrig, sier Eiendom Norges fagsjef Hanne Nordskog-Inger.

  • Les hele rundskrivet her.

Presiseringer

Finanstilsynet presiserer med dette rundskrivet kravene til foretak, fagansvarlig og den enkelte ansvarlig megler, eksempelvis:

  • Foretakene må, basert på en risikovurdering, etablere rutiner for eiendomsmeglerfullmektig sin utførelse av oppgaver knyttet til oppdragene, og for den ansvarlige meglers kontroll og oppfølging av den enkelte fullmektig.
  • Fagansvarlig skal sørge for at det er etablert de arbeids- og kontrollrutinene som er nødvendige for å sikre at foretakets gjennomføring av oppdrag er forsvarlig.
  • Den ansvarlige megleren har ansvaret for at kontrollen skjer i tråd med rutiner, og har dessuten plikt til å sørge for forsvarlig oppfølging av fullmektigen på oppdragene sine.

Om ansvarlig megler

En uerfaren og nyutdannet fullmektig må ha en viss opplæringstid før han eller hun i det hele tatt kan utføre noen deler av de vesentlige elementene i meglingen alene.

De mest sentrale dokumentene i oppdraget slik som salgsoppgave, akseptbrev, budjournal, kjøpekontrakt og oppgjørsoppstilling bør normalt kontrolleres av ansvarlig megler før publisering og utsending.

Ansvarlig megler bør også gå gjennom underlagsinformasjon om eiendommen og forsikre seg om at alle vesentlige opplysninger er gitt i salgsoppgaven, og at de er presentert på en dekkende og forståelig måte.

Den ansvarlige megleren skal følge opp hvert oppdrag han eller hun er ansvarlig for, og kan ikke ta på seg flere enn at han eller hun har tid og på en forsvarlig måte kan ivareta tilsyns- og kontrollpliktene sine.  Ansvarlig megler skal ha oversikt over oppdragsstatus for alle egne oppdrag.

Utvelgelse og ansettelse  av fullmektigen skal være forsvarlig. Foretaket må være sikker på at vedkommende har bestått godkjent eiendomsmeglereksamen eller juridisk embetseksamen.

Eiendomsmeglerforetak som vurderer å tilsette en person som har fått tilbakekalt meglingsløyvet må gjøre en særskilt vurdering av dette, for at en eventuell ansettelse skal kunne regnes som forsvarlig.

Foretaket må ikke bare vurdere risikoen for nye brudd på regelverket fra fullmektigen, men også om en slik ansettelse vil kunne svekke tilliten til integriteten til foretaket og bransjen.  Vurderingen må dokumenteres.