Finansdepartementet fastsatte 15. juni 2015 forskrift om krav til nye utlån med pant i bolig. Forskriften bygger på gjeldende retningslinjer fra Finanstilsynet, og skal bidra til en mer bærekraftig utvikling i boliglånsmarkedet. Forskriften trer i kraft 1. juli 2015. Les forskriften her

Finansdepartementet har fastsatt forsinkelsesrenten for annet halvår 2015.  Rentesatsen er fastsatt til 9,00 prosent p.a. Standardkompensasjon for inndrivelseskostnader i norske kroner er fastsatt til 330 kroner. Les forskriften her

Finansdepartementet fastsatte 14. november 2014 endringer i eiendomsmeglingsforskriften, der det ble gitt særlige regler om eiendomsmeglers plikter ved formidling av rettigheter til boliger under oppføring (kontraktsposisjoner). De nye reglene innebærer blant annet at megler skal gjøre det tydelig for potensielle kjøpere at handelen gjelder en kontraktsposisjon, og ikke selve eiendommen. Endringene trer i kraft 1. juli 2015. Se departementets endringsforskrift

Finansdepepartementet fastsatte 28. november 2014 endringer i eiendomsmeglingsforskriften om krav til sikkerhetsstillelse for eiendomsmeglingsforetak og advokater som driver eiendomsmegling. Det generelle kravet til sikkerhetsstillelse for eiendomsmeglingsvirksomhet ble økt fra 30 til 45 millioner kroner. Videre ble adgangen til å begrense ansvaret ved avtale i den enkelte handel økt fra 10 til 15 millioner kroner per oppdrag per skadelidt. Endringene trer i kraft 1. juli 2015. Se departementets endringsforskrift

Den 9. juni 2015 fastsatte Finansdepartementet endringer i eiendomsmeglingsforskriften, slik at reglene som stiller nærmere krav til eksamen for eiendomsmeglerbrev oppheves med virkning fra 1. juli 2015. Eiendomsmeglerstudenter vil etter dette behandles på linje med andre studenter ved høyskolene når det gjelder spørsmål om dispensasjon fra reglene om eksamen mv. Les forskriften her

Midlertidig lov 14. desember 2012 nr. 89 om rett til forlengelse av feste til bolighus og fritidshus oppheves, loven hadde sin bakgrunn i Den europeiske menneskerettighetsdomstolens dom 12. juni 2012, se nå lov 19. juni 2015 nr. 63

Lov 19. juni 2015 nr. 63 om endringer i tomtefesteloven (festeavgift ved forlengelse m.m.) gir bortfester adgang til å kreve regulering av festeavgiften i forbindelse med forlengelse av feste til bolighus og fritidshus. Se også lov 14. desember 2012 nr. 89 øverst i artikkelen.

Lov 20. juni 2014 nr. 52 om endringer i plan- og bygningsloven (forenklinger i byggesaksdelen og oppheving av krav om lokal godkjenning av foretak) m.m. gjennomfører en effektivisering av byggesaksprosessene, målet er rask og effektiv saksbehandling og god forutsigbarhet for alle involverte.

Lov 24. april 2015 nr. 20 om endringer i arbeidsmiljøloven og sosialtjenesteloven (adgang til midlertidig ansettelse mv. og vilkår om aktivitet for stønad til livsopphold) innfører en generell adgang til midlertidig ansettelse (uten vilkår) i inntil tolv måneder kombinert med ulike typer begrensninger og reguleringer for å hindre misbruk og beskytte den midlertidig ansatte.

Lov 24. april 2015 nr. 21 om endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven (arbeidstid, aldersgrenser, straff mv.) endrer blant annet reglene om arbeidstid, aldersgrenser, kollektiv søksmålsrett og straff, og allmenngjøringslovens straffebestemmelser.

Lov 19. juni 2015 nr. 77 om endringar i lov om Enhetsregisteret m.m. (registrering av sameigarar m.m.) vert regelverket om krav til dokumentasjon ved registrering i Einingsregisteret endra.