– Usikkerheten i norsk økonomi forsterkes av det høye nivået på husholdningenes gjeld og boligprisene. Etter å ha falt noe mot slutten av 2013, økte boligprisene igjen betydelig gjennom 2014. Samtidig har husholdningenes gjeld fortsatt å vokse mer enn inntektene. Lavere rente og sterk konkurranse om boliglånskundene kan bidra til at den høye veksten i gjeld og boligpriser fortsetter. Økt økonomisk usikkerhet som følge av oljeprisfallet, kan imidlertid bidra til å bremse veksten. En fortsatt sterk vekst i gjeld og boligpriser er ikke bærekraftig, uttalte Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen i forbindelse med presentasjonen.

Finanstilsynet er som kjent tilsynsmyndighet for eiendomsmeglingsbransjen. Det blir ført kontroll med at foretakene, advokatene og boligbyggelagene driver meglingen i samsvar med kravene som følger av lov og forskrift, blant annet at virksomheten drives i samsvar med god meglerskikk.

Tilsynet prioriterer den delen av eiendomsmeglingsbransjen som driver med boligformidling. Det er særlig viktig at forbrukere i dette markedet kan ha nødvendig tillit til eiendomsmegleren som formidler boligen.

I årsmeldingen skriver Finanstilsynet at aktiviteten og gjennomsnittsprovisjonene i eiendomsmeglingsbransjen har vært stabil de tre siste årene: «Sannsynligvis bidrar den sterke konkurransen om megleroppdragene til at provisjonen holder seg på et stabilt nivå. Stadig flere meglerkontorer må konkurrere om et relativt konstant antall oppdrag. Særlig i sentrale områder er det en høy megleretablering.»

– Finanstilsynet peker på en utvikling vi har sett over en tid nå at det er hard konkurranse i meglerbransjen. Til tross for økte boligpriser så har inntektene utviklet seg nærmest tilsvarende som prisutviklingen ellers i samfunnet, vesentlig mer moderat, sier Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge.

Ved utgangen av 2014 var det 499 foretak som hadde tillatelse til å drive eiendomsmegling. I tillegg var det 1 278 advokater med eiendomsmegling i egen praksis. Antall filialer av eiendomsmeglingsforetak, som har økt betydelig de senere årene, økte også i 2014. Mens det ved inngangen til 2014 var 480 filialer, var det 498 ved utgangen av året. I alt ble det drevet eiendomsmegling i totalt 997 meglerkontorer i Norge ved inngangen til 2015.

Finanstilsynet påpeker bl.a. at det etter implementering av de nye budreglene 1. januar 2014, ikke har vært noen henvendelser til Finanstilsynet fra kunder som har vært bekymret over uregelmessigheter i budgivningen. Finanstilsynet skriver i årsmeldingen at: «Dette kan tyde på at reglene har bidratt til å styrke forbrukernes tillit til budprosessen, noe som var ett av formålene bak budreglene.»

– Det å sikre notoritet i budrunden er bra både for forbrukerne og meglerbransjen. Det er godt å se at tiltakene har hatt en effekt. Vi mener likevel at den samme notoriteten hadde blitt sikret gjennom krav om lydopptak, som samtidig hadde gitt et mer smidig system, og man hadde sikret notoritet også i andre situasjoner enn bare budrunden, sier Dreyer.