Forskriften har bakgrunn i lovendringene som trådte i kraft 1. juli i år og regjeringens arbeid for å legge bedre til rette for boligbygging og nærings- og samfunnsutvikling.

Målet er rask, effektiv og forutsigbar offentlig saksbehandling med god kvalitet. Forskriften gir utfyllende bestemmelser om utforming av planinitiativ, gjennomføring av oppstartmøte mellom forslagstiller og kommunen, og om referatet fra oppstartmøtet, står det i en pressemelding fra regjeringen.

– En styrking av oppstartfasen i planarbeidet vil bidra til mer effektive planprosesser. Vi imøtekommer nå utbyggernes ønsker om en mer løsningsorientert planprosess. Bedre samarbeid, økt forutsigbarhet for de involverte aktørene og tidligere avklaring vil gi raskere og bedre saksbehandling, sier Sanner i pressemeldingen.

Samme tematikk ble tatt opp under Civitas frokostmøte sammen med Eiendom Norge i november 2017.

– Dette er viktig fordi det nå forhåpentligvis vil ta mindre tid å gjennomføre planarbeidet, noe som i andre omgang vil gjøre at saksbehandlingstiden går ned og at det går raskere å realisere nye boligprosjekter, sier kommunikasjonssjef i Eiendom Norge, Erik Lundesgaard

Nå er det altså blitt en forskrift fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Her er punktene som trer i kraft fra 1. januar 2018:

  • Den nye forskriften stiller krav til innholdet i planinitiativet som forslagsstiller må sende kommunen før oppstartmøte kan avholdes.
  • Det stilles krav til gjennomføring av oppstartmøte og innholdet i referatet fra møtet.
  • Forskriften fastsetter at alle temaer som er nødvendige for å klargjøre forutsetningene for det videre planarbeidet og utformingen av det endelige planforslaget, skal behandles i oppstartmøtet.
  • Referatet skal angi tydelige rammer for det videre planarbeidet for å skape en forutsigbar og omforent prosess, med klare angivelser både når det gjelder fremdrift, dokumentasjon og utforming av planen.
  • Uenighetspunkter mellom forslagstiller og kommunen skal fremgå av referatet og forslagsstiller kan kreve at disse blir forelagt og vurdert av kommunestyret eller et politisk utvalg som har fått delegert kompetansen.