Eiendom Norge hadde bedt om kontaktmøte med Justis- og beredskapsdepartementet.

Til stede i møtet fra departementet var statssekretær Vidar Brein-Karlsen (Frp) og fagpersoner fra departementets. Fra Eiendom Norge møtte fagsjef Hanne Nordskog-Inger og administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer.

Eiendom Norge innledet med å redegjøre for bakgrunnen for at foreningen ønsket møte med departementet. Justis- og beredskapsdepartementet har en sentral rolle i boligpolitikken som ansvarlig lovgiver for bla. avhendingslova og bustadoppføringslova, samt for en eventuell takstlovgivning. Eiendom Norge har tidligere pekt på behovet for en samordning av boliglovgivningen, og gjentok fordelene med dette i møtet med departementet.

-Vi har savnet et boligpolitisk engasjement fra departementet. Manglende engasjement ble godt illustrert i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2015, der det ble  skissert en omfattende omlegging av Justis- og beredskapsdepartementets mål. Her er avtalelovverket fjernet i sin helhet som et prioritert mål, enda avtalelovgivningen er et av landets viktigste lovverk, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer.

Revidering av avhendingslova og garantibestemmelsene i bustadoppføringslova

I møtet med departementet viste Eiendom Norge til doktoravhandlingen til Harald Benestad Anderssen, som godt synliggjør behovet for en revidering av avhendingslova.

I tillegg pekte Eiendom Norge på svakheter i bustadoppføringslova, der spesielt garantiordningene rammer både boligbyggerne, eiendomsmeglingsbransjen og forbrukerne på en uheldig og unødvendig måte.

-Selv om vi tidligere har bedt departementet om en ny tolkning av praktiseringen av § 12 garantien, fant vi grunn til å redegjøre mer grundig for hvorfor praktiseringen av dette garantikravet har så uheldige konsekvenser. Vi håper departementet etter vårt møte gjør en ny vurdering, eventuelt igangsetter en lovendringsprosess hvis det er nødvendig, sier fagsjef Hanne Nordskog-Inger.

Tilstandsrapport som standard

Eiendom Norge orienterte om status i takst- og meglerbransjens initiativ til å få implementert tilstandsrapport som standard i forbindelse med boligsalg. Reformen trer i kraft 1. januar 2015, og takst- og meglerbransje legger ned store ressurser for at dette skal bli en vellykket reform.

-Statssekretæren informerte om at takstlovarbeidet er satt på vent i påvente av utfallet av eiendomsbransjens eget initiativ. Eiendom Norge og departementet var enige om å holde tett kontakt om utviklingen. Lykkes ikke reformen i henhold til intensjonen er alle parter innstilt på at det er behov for grep gjennom lovgivningen, sier Vammervold Dreyer.

Viktig høringsprosess

I møtet orienterte Eiendom Norge også om vårt høringssvar på eierseksjonsloven og de problemene vilkårlig seksjoneringspraksis i kommunene kan få i tilfeller der seksjonering har skjedd i strid med plan- og bygningslovgivningen.

-Vi gjentok vårt budskap fra møtet i kommunal- og moderniseringsdepartementet om at disse sakene er et betydelig rettsikkerhetproblem for de boligkjøperne som har kjøpt ulovlig seksjonerte boliger. I ytterste konsekvens risikerer disse å måtte gå fra hus og hjem, sa fagsjef Hanne Nordskog-Inger.