Eiendom Norge ble invitert til kontaktmøte av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Til stede i møtet fra departementet var statssekretær Per Willy Amundsen (Frp) og fagpersoner fra departementets boligseksjon. Fra Eiendom Norge møtte kommunikasjonssjef Erik Lundesgaard, fagsjef Hanne Nordskog-Inger og administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer.

Tilstandsrapport som standard
Statssekretæren ønsket en statusrapport vedrørende implementeringen av tilstandsrapporter ved boligsalg fra 1. januar 2015.

Administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer orienterte om prosessen og innholdet i Finanstilsynets uttalelse.

– Vi vil gjennomføre avtalen med takstorganisasjonene om tilstandsrapport. Selv om det skal gjøres en individuell vurdering ved hvert enkelt boligsalg, er det like fullt en fordel for de fleste eiendommer at det benyttes en tilstandsrapport. Tilstandsrapport skal bli standard i bransjen, sa Dreyer.

Rettsløse boligeiere
I møtet orienterte Eiendom Norge også om vårt høringssvar på eierseksjonsloven og de problemene vilkårlig seksjoneringspraksis i kommunene kan få i tilfeller der seksjonering har skjedd i strid med plan- og bygningslovgivningen.

– Disse sakene utgjør et ikke ubetydelig rettsikkerhetproblem for boligkjøpere som har kjøpt ulovlig seksjonerte boliger. I ytterste konsekvens risikerer disse å måtte gå fra hus og hjem, sa fagsjef Hanne Nordskog-Inger.

Negativ til fritak
Nordskog-Inger orienterte også om Eiendom Norges innspill til Byggenæringens Landsforbunds rapport «Enkelt å være seriøs».

– Vi er positive til rapporten som tar sikte på å ivareta kvalifikasjonskrav og andre virkemidler for seriøsitet som skaper trygghet og tillit til eiendomsbransjen. Men når det gjelder fjerning av kravet som forutsetter minimum midlertidig brukstillatelse for å ta en bolig i bruk, så det noe vi er imot, sa Nordskog-Inger.

– Vi mener at det er et skritt tilbake å gjeninnføre at byggverk kan tas i bruk uten noe form for tillatelse. Dette er ikke god forbrukerpolitikk, og ved kjøp av prosjektert bolig er det å trygge kjøper noe av det viktigste eiendomsmegler gjør. Kjøper skal være sikker på at det som står skrevet i prospektet er hva som leveres. Å innføre fritak fra ferdigattest/midlertidig brukstillatelse er ikke trygging av kjøper, sa Nordskog-Inger.

Flytting av lovverk
Avslutningsvis brukte Dreyer anledningen til fremme Eiendom Norges syn på flytting av boliglovgivning fra Justis- og beredskapsdepartementet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

–  Det er for det første behov for en gjennomgang og reform av Avhendingsloven og harmonisering med blant annet Lov om eiendomsmegling. For det andre mener vi at Avhendingsloven og Bustadoppføringsloven bør flyttes fra Justis til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, da disse lovene har en nær relasjon til Plan- og bygningsloven og tilhørende forskrifter, sa Dreyer.