Bakgrunnen for møtet var Stortingets anmodningsvedtak om tryggere bolighandel av 26. november 2015, hvor (…)

«Stortinget ber regjeringen vurdere tiltak som bidrar til tryggere boligtransaksjoner for både kjøper og selger, herunder det varslede arbeidet om takstmenn, og komme tilbake til Stortinget på egnet måte.»

Allerede før vedtaket hadde regjeringen ved daværende statssekretær Jøran Kallmyr (Frp), signalisert at de vurderer å etablere profesjonsansvar og kompetansekrav for takstmenn.

Kartlegging av konfliktnivå

I møtet presenterte Eiendom Norge våre undersøkelser i samarbeid med forsikringsbransjen og Finans Norge som nyanserer bilde av konfliktnivået i bolighandelen i Norge.

Undersøkelsene viser hvordan antall tvister og klager ved boligkjøp er gått noe ned de senere årene, blant annet i takt med økende bruk av tilstandsrapporter ved salg av boliger i deler av landet.

-Vi har igangsatt et arbeid for å kartlegge hva som er et reelt konfliktnivå i bolighandelen. Undersøkelser så langt viser at konfliktnivået er vesentlig lavere enn det som ofte verserer som nivåer i mediene, samt at antall konflikter i rettssystemet er på vei ned. Det kan likevel være mange tiltak som kan skape enda større trygghet, men det er viktig at tiltak settes inn på bakgrunn av riktig faktagrunnlag, sier Eiendom Norges administrerende direktør, Christian Vammervold Dreyer.

Økt utbredelse av tilstandsrapport

Eiendom Norge viste også til kartlegging av bruk av tilstandsrapporter i 2014.

– 71 prosent av alle eneboliger som ble solgt i 2014 hadde tilstandsrapport. Dette er praksis i store deler av landet med enkelte unntak, som for eksempel Oslo, Akershus og Bergen. I Bergen har bruken av tilstandsrapporter i bolighandelen økt kraftig de siste årene etter initiativ fra eiendomsmeglingsbransjen, sa Dreyer.

Eiendom Norge understreket viktigheten av økt konkurranse i takseringsbransjen, og at det er vesentlig at aktørene konkurrerer både på pris og takstprodukter tilpasset den boligen som selges.

– Foreløpig er mangfoldet av tilstandsrapporter for lite. Det er behov for takstprodukter som tar hensyn til at en større gammel enebolig har et annet behov enn en nyere mindre leilighet, sa Dreyer.

I møtet understreket Eiendom Norge vårt syn på viktigheten av at tilstandsrapporter synliggjør den tekniske verdien ved boligen som selges.

– Vi mener det er fornuftig og logisk at takstmenn kun setter teknisk verdi på boligen. Den tekniske verdien er takseringsbransjens kjernekompetanse, mens markedsverdien er eiendomsmeglerens kjernekompetanse, sier Dreyer.

– Vi mener det er en uting at takstproduktet Verdi- og lånetakst fortsatt benyttes i så stor grad, når dette produktet verken kvalifiserer til å være en tilstandsrapport eller i like stor grad etterspørres av bankene i forbindelse med lån og refinansiering, sier Dreyer.

Regulering av takseringsbransjen

– Vi støtter innføringen et kompetansekrav, autorisasjonsordning og profesjonsansvar for takseringsbransjen. For eiendomsmeglingsbransjen har dette etter ny lov om eiendomsmegling fra 2008 kun hatt positive effekter for både forbrukeren og bransjen, sa Dreyer.

– Det har vært diskutert både regulering av takstprodukter og å gjøre bruk av slike obligatorisk. Vi mener imidlertid den eksisterende rådgivningsplikten megleren har overfor kunden er tilstrekkelig. Regulering av selve takstprofesjonen vil øke profesjonaliteten, konkurransen og produktsfæren i takseringsbransjen. Dette vil gi forbrukeren flere valgmuligheter til en fornuftig pris, sa Dreyer.