28. august 2018 møtte Eiendom Norge statssekretær Tom Erlend Skaug (H) og seniorrådgiver Egil Rokhaug i Barne- og likestillingsdepartementet om tryggere bolighandel.

Fra Eiendom Norge møtte administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer, fagsjef Hanne Nordskog-Inger og kommunikasjonsjef Erik Lundesgaard.

Eiendom Norge-direktør Christian Vammervold Dreyer orienterte om arbeidsgruppen som har jobbet med å utrede den danske modellen for kjøp og salg av bolig og presenterte konklusjonene av dette arbeidet.

Mer ansvar til de profesjonelle

– Konklusjonen er at den danske modellen ikke er direkte sammenlignbar med den norske modellen for bolighandel og at erfaringene fra Danmark med en felles regulert forsikring for kjøper og selger ikke er å anbefale for Norge, sa Dreyer.

– Det man kan trekke lærdom av fra Danmark er reguleringen av takseringsbransjen, samt bruddet med identifikasjonen mellom boligselger og de profesjonelle aktørene for å øke ansvaret til de profesjonelle.

– Gruppen foreslår derfor en utredning om det er mer hensiktsmessig å øke eiendomsmeglernes ansvar i bolighandelen ved å gi megleren ansvaret for innhenting og kvalitetssikring av informasjon om eiendommens fysiske tilstand, sa Dreyer.

Frykter mer utrygg bolighandel

Dreyer presenterte også Eiendom Norge syn på regjeringens ferske forslag til revideringer av avhendingslova.

– Vi kan ikke støtte forslaget om å begrense adgangen til å ta alminnelige forbehold i avhendingslova eller innføringen av en bagatellgrense uten at spørsmålet er grundigere utredet, sa Dreyer.

Eiendom Norge mener det er sannsynlig at forslagene slik de nå foreligger ikke gjør bolighandelen tryggere, og at de vil ikke oppnå de målene som regjeringen og Stortinget har definert.

– Hvis regjeringens forslag går igjennom, vil vi oppleve flere tvister, høyere transaksjonskostnader og økt risiko i bolighandelen for både kjøper og selger. En lav grense for mangel vil resultere i økt antall berettigede mangelskrav og dermed flere uenigheter.

Eiendom Norges vurdering er at flere konflikter vil gjøre dagens boligselgerforsikringer dyrere, som igjen vil gjøre at færre tegner slike forsikringer. I et slik scenario vil langt flere konflikter om mangler gå direkte mellom boligselger og boligkjøper. Færre vil være sikret dekning av de store skadene, og vi vil se flere saker der selgeren ikke har mulighet til å dekke skadene.

– I sum vil dette gi en mer konfliktorientert bolighandel der partene må løse tvistene selv, eller gjennom konfliktråd og/eller domstolene. Det vil også bli et langt større behov for å gå til profesjonelle for å få råd, noe som er både kostbart og belastende for forbrukerne. Dette vil også få en stor kostnad for fellesskapet, da trolig flere vil ta tvistene til domstolene, sa Dreyer.